Doel

GELIJKE KANSEN

De S4S campagne wil bijdragen aan gelijke kansen binnen het Nederlands hoger onderwijssysteem. Het gaat hierbij om het creëren van een inclusief onderwijssysteem waar obstakels die studenten ervaren op weg naar en tijdens hun studie aan een hogeschool of universiteit, zoveel mogelijk verminderd worden. Actief beleid en aandacht voor diversiteit en inclusie is een bewuste keuze om álle studenten gelijke kansen te bieden. 

INCLUSIE 
De S4S campagne heeft als doel het hoger onderwijs in Nederland inclusiever te maken. Het gaat hierbij om het creëren van een onderwijsomgeving waar studenten – ongeacht hun culturele achtergrond, gender, opvoeding, sociaaleconomische positie, seksuele geaardheid, maar ook andere aspecten die een rol spelen – optimaal kunnen presteren en excelleren. Binnen een inclusieve leeromgeving wordt diversiteit als meerwaarde gepositioneerd en staat gelijkwaardigheid centraal. Dit houdt onder andere in dat alle mogelijke vormen van ondersteuning worden aangeboden om volwaardige participatie binnen het onderwijs mogelijk te maken en zo élke student optimale leerkansen te bieden.

SENSE OF BELONGING
Een ander doel van deze campagne is het creëren van een onderwijsomgeving waarin iedereen zich thuis voelt (sense of belonging) en waar kansen liggen voor iedereen. Bijvoorbeeld het introduceren van studenten als positieve rolmodellen en/of coaches kan bijdragen aan het creëren van meer binding tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten, de opleiding en de onderwijsinstelling. Hierin speelt het gevoel van representatie en jezelf herkennen in aankomende studiegenoten, professionals en para-professionals een belangrijke rol.

STUDIESUCCES
Daarnaast zijn het vergroten en optimaliseren van behoud van studiesucces belangrijke streefpunten binnen de S4S campagne. Een betere voorbereiding op instroom in het hoger onderwijs, minder uitval, een betere aansluiting en doorstroom op de arbeidsmarkt zijn van belang. Studies tonen aan dat de doelgroepen die kwetsbaar zijn voor vroegtijdige uitval en een lage mate van studiesucces tijdens hun studie beter worden bereikt door het inzetten van bijvoorbeeld rolmodellen en/of coaches die dicht bij deze studenten staan. Met name eerste-generatiestudenten en studenten met een niet-westerse culturele achtergrond blijken hier baat bij te hebben.

LEREN,  INSPIREREN & INNOVEREN
Hierbij is de community van S4S projectleiders van onderwijsinstellingen en studenten belangrijk want hier vindt kennisdeling plaats, leren projectleiders van elkaars successen en uitdagingen. In deze community staat het opdoen van inspiratie centraal. ECHO biedt verschillende activiteiten aan die hieraan bijdragen. Op deze manier worden onderwijsinstellingen en studenten ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van een project dat innovatief, inspirerend en vernieuwend is.