Hoger onderwijsinstellingen

Alle bekostigde hogescholen en universiteiten in Nederland zijn in november 2017 uitgenodigd om een projectvoorstel in kader van de S4S campagne in te dienen. In juli 2018 is bekendgemaakt dat 9 instellingsprojecten gehonoreerd zijn. In 2019 zal een nieuwe ronde plaatsvinden, klik hier voor de officiële uitnodiging en meer informatie. De campagne staat ten dienste van inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen en zal tot eind 2021 lopen. S4S wordt in opdracht van het Ministerie van OCW georganiseerd en uitgevoerd door ECHO. Het doel van deze campagne is om onderwijsinstellingen te ondersteunen om initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.


RICHTLIJNEN PROJECTAANVRAAG
De deadline voor het indienen van nieuwe projectaanvragen is 1 maart 2019. De projectvoorstellen worden in aanloop naar deze deadline ingediend aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst dient als richtlijn en inspiratie bij het opstellen van de presentatie van het ingediende projectvoorstel. De vragenlijst bestaat uit 21 vragen onderverdeeld in drie onderwerpen: doel, student en context. De antwoorden geven een indicatie weer van de kennis, ervaring en inzicht in hoe het voorgestelde programma bij zou dragen aan relevante vraagstukken voor de studentenpopulatie binnen de instelling. De vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van intentie, doelgerichtheid, inzet en impact op de korte en lange termijn. Klik hier voor de vragenlijst die ECHO voor de onderwijsinstellingen heeft ontwikkeld om het proces van het ontwikkelen en indienen van de projectaanvraag te ondersteunen.

De vragenlijst speelt in op de behoefte om per aanvraag een beeld te krijgen van de context van de instelling, de studentenpopulatie en de ervaring met S4S programma’s. Tevens is het van belang om een inschatting te maken van hoe de voorgestelde activiteiten bij zullen dragen aan de intenties die ten grondslag liggen aan de inzet van het te ontwikkelen S4S programma. Als onderdeel van de projectaanvraag wordt tevens verzocht om een beeld te geven van de inbedding van het programma in de brede context van binding van studenten en in hoeverre er rekening wordt gehouden met de continuïteit en duurzaamheid van het programma. Daarbij is het van belang om duidelijk inzicht te geven in de mate van haalbaarheid en uitvoerbaarheid van programma, zowel inhoudelijk als financieel.

Een samenvatting van het projectvoorstel in het Engels, een ondersteuningsverklaring van het College van Bestuur of faculteitsbestuur en een gespecificeerde begroting voor de gehele projectduur (per jaar) moet tevens deel uitmaken van de projectaanvraag. Om dit proces van de projectaanvraag te ondersteunen heeft ECHO een format begroting S4S opgesteld.


BEGELEIDING
In aanloop naar de deadline van indiening wordt er op 6 februari 2019 van 15:00 – 17:00 uur een inspiratiebijeenkomst georganiseerd gericht op het opdoen van kennis en inspiratie, het delen van ervaringen en het ontwikkelen van ideeën. U kunt zich voor de inspiratiebijeenkomst aanmelden via deze aanmeldlink. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Meeting Room 11 van locatie Spaces, Rode Olifant (Zuid Hollandlaan 7 Den Haag). Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met ECHO voor vragen, verzoeken, opmerkingen en ondersteuning.

Tevens is er, in het kader van ‘students for students denken’, een inspiratiebrigade opgericht waar projectaanvragers terecht kunnen voor het stellen van vragen en brainstormsessies. De inspiratiebrigade is een groep studenten en net-afgestudeerden die dienen als bron van inspiratie voor geïnteresseerden van S4S activiteiten. De inspiratiebrigade bestaat uit circa 10 studenten/net-afgestudeerden die als ‘critical friend’ meedenken, aansluiten bij bijeenkomsten en vragen beantwoorden via Facebook en LinkedIn. Zij houden geïnteresseerden tevens op de hoogte door middel van live-streams, blogs en vlogs gedurende het traject van de S4S campagne. Op deze manier slaan zij een brug tussen idee en praktijk en is het mogelijk om in te zetten op de kennis en inzichten van andere studenten die ervaring hebben met dit soort projecten.


SELECTIEPROCEDURE
Het Ministerie van OCW heeft in 2017 in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de S4S initiatieven op basis van een aantal richtlijnen. Instellingsprojecten konden gedurende de eerste ronde maximaal 300.000 euro voor een projectduur van maximaal 3 jaar aanvragen.

Voor de tweede ronde geldt dat het overige bedrag, in totaal 1,3 miljoen euro, beschikbaar wordt gesteld. Er komen 7 instellingsprojecten in aanmerking voor financiering, waarvan er één project van 1 ton en 6 projecten van 2 ton voor een projectduur van maximaal 2 jaar zullen worden gehonoreerd.

Projecten die al een financiële bijdrage uit andere bronnen van de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de S4S middelen. De projectvoorstellen die niet in aanmerking zijn gekomen voor financiële ondersteuning, kunnen nog steeds deelnemen aan de activiteiten en diensten die ECHO in het kader van de campagne S4S aanbiedt aan instellingen.

Bij de selectie van de projectvoorstellen wordt in acht genomen dat er een goede spreiding is van projecten:

 • binnen en buiten de Randstad;
 • aan hogescholen en universiteiten;
 • in relatie tot dimensies van diversiteit en inclusie;
 • gericht op verbetering van oriëntatie en voorbereiding op instroom in het hoger onderwijs;
 • gericht op kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van binding en het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs.

1ste ronde: Voorselectie van de ingestuurde aanvragen door de selectiecommissie
2de ronde: Selectie op basis van de presentaties. Op basis van deze presentaties worden de uiteindelijke projecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen. De data voor de presentatieronde zal nader bekend worden gemaakt.

Op 5 juni 2019 zal de bekendmaking en uitreiking van de gehonoreerde projectvoorstellen plaatsvinden in Den Haag.

OVERZICHT BELANGRIJKE DATA

 • 6 februari 2019 – Intervisiebijeenkomst ter voorbereiding op de deadline
 • 1 maart 2019 – Deadline indiening projectvoorstel door te mailen naar S4S@echo-net.nl
 • 20 maart 2019 – Wordt u door ECHO op de hoogte gebracht of uw project is geselecteerd en of u moet presenteren
 • 23 april 2019 – Presentatieronde
 • 13 juni 2019 – Uitreiking en bekendmaking welke projecten worden gehonoreerd.  

SELECTIECOMMISSIE
De projectvoorstellen die worden ingediend worden beoordeeld door een door de minister van OCW benoemde selectiecommissie bestaande uit de volgende commissieleden:

 • Halleh Ghorashi (voorzitter selectiecommissie), hoogleraar diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie aan de VU en het hoofd van de afdeling Sociologie;
 • Muhammed Al Tamimi, student Geneeskunde aan de VU en ECHO Award winnaar WO 2016;
 • Machteld de Jong, lector Diversiteits-vraagstukken in Organisaties bij Hogeschool Inholland;
 • Halil Karaaslan, docent loopbaan en burgerschap op het Lentiz LIFE college in Schiedam. Oprichter van Kennis Industrie.