Studenten

Studenten aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn uitgenodigd om mee te doen aan de S4S campagne. De campagne loopt tot en met 2021 en wordt in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door ECHO. Deze campagne houdt in dat naast professionals van hoger onderwijsinstellingen, ook studenten(organisaties) in staat worden gesteld om projectvoorstellen te bedenken, ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het doel van de campagne is om studenten te ondersteunen eigen initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.

CAMPAGNE S4S
Het ministerie van OCW heeft in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van S4S activiteiten. Hiervan zijn in juli 2018 in totaal elf studentenprojecten gehonoreerd die zijn bedacht door studenten, voor studenten. Tijdens de tweede ronde S4S in 2019 komen alleen instellingsprojecten in aanmerking voor overige middelen in kader van de campagne. In de campagne staan de volgende dingen centraal:

 • Het stimuleren van succesvolle nieuwe initiatieven om het aantal S4S initiatieven te vergroten;
 • Om zo bij te dragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt (‘sense of belonging’);
 • Het zichtbaar maken en delen van bestaande initiatieven en specifieke S4S programma’s uit binnen- en buitenland binnen het hoger onderwijs.

Klik hier voor het downloaden van de officiële uitnodiging die in november 2017 is verstuurd naar alle studenten en studentenorganisaties aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.


BEGELEIDING
Bij de ontwikkeling en uitvoering van S4S studentenprojecten worden studenten op verschillende manieren ondersteund. ECHO biedt ondersteuning in de ontwikkeling van de projectaanvragen. Zo zijn er in aanloop naar de deadline van maart 2018 verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar studenten zijn uitgenodigd om kennis op te doen, ideeën verder te ontwikkelen en gezamenlijk projecten te ontwikkelen. Maar niet alleen in de ontwikkeling van het projectvoorstel, ook bij de implementatie en uitvoering van het project worden studenten door ECHO ondersteund. In september 2018 is de kick-off bijeenkomst voor studentenprojecten georganiseerd en zijn er eerste individuele gesprekken gevoerd om vanuit ECHO ondersteuning op maat te bieden. Gedurende de loop van de campagne zullen daarnaast ook verschillende andere bijeenkomsten gericht op kennisdeling, netwerken en intervisie georganiseerd worden. Onder het kopje Agenda kun je de ingeplande bijeenkomsten vinden. Daarnaast kun je voor vragen, verzoeken, opmerkingen en hulp ook altijd mailen naar het contactpersoon vanuit ECHO: Josefien@echo-net.nl.


SCHRIJVEN VAN EEN PROJECTAANVRAAG
De projectvoorstellen opgesteld door studenten zijn ingediend aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst diende als richtlijn en inspiratie bij het opstellen van de presentatie van het ingediende projectvoorstel. Klik hier voor de vragenlijst voor de studenten. Studenten waren niet verplicht om van deze vragenlijst gebruik te maken, maar mochten ook een aanvraag in een creatieve vorm presenteren. Belangrijk was wel dat de aanvraag wel de onderbouwingen moest bevatten die in de vragenlijst zijn opgenomen.

De vragenlijst had onder andere als doel om per aanvraag een beeld te krijgen van de context. Hierin speelde de studentenpopulatie, de diversiteit in de groep van aanvragers en urgente vraagstukken waar deze aanvraag op wilde inzoomen een belangrijke rol. Daarnaast was het belangrijk om uit te leggen wat het project inhoudt en hoe het bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs/sense of belonging/gelijke kansen. Als laatste wilden we weten hoe de studenten dat wilden realiseren, wie daarvoor nodig zijn, welke planning en kosten daarbij horen – en ook hoe dit project later kan worden ingebed als de S4S campagne is afgelopen. Hiervoor konden studenten ook gebruik maken van dit format voor het opstellen van de begroting. Het idee van deze campagne is namelijk om duurzame ideeën te ontwikkelen, die ook door kunnen lopen als studentparticipanten van de S4S projecten al zijn afgestudeerd.


SELECTIEPROCEDURE
Alle elf gehonoreerde studentenprojecten zijn in 2018 van start gegaan en lopen maximaal 2 jaar. Onder het kopje nieuws is meer informatie te vinden over de geselecteerde studentenprojecten. Ook voor de studentenprojecten gold: projecten die al een financiële bijdrage uit andere bronnen van de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de S4S middelen. Daarnaast was een additionele voorwaarde voor studentenprojecten dat zij onderdeel uitmaakten van een studentenorganisatie, stichting of studentencommunity.

Bij de selectie van de projectvoorstellen werd in acht genomen dat er een goede spreiding is van projecten:

 • binnen en buiten de Randstad;
 • aan hogescholen en universiteiten;
 • in relatie tot dimensies van diversiteit en inclusie;
 • gericht op verbetering van oriëntatie en voorbereiding op instroom in het hoger onderwijs;
 • gericht op kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van binding en het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs.

Deze selectieprocedure bestond uit twee rondes:

1ste ronde: Voorselectie van de ingestuurde aanvragen door de selectiecommissie
2de ronde: Selectie op basis van de presentaties. Op basis van deze presentaties werden de uiteindelijke projecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen.


SELECTIECOMMISSIE
De projectvoorstellen zijn beoordeeld en geselecteerd door een door de minister van OCW benoemde selectiecommissie, bestaande uit de volgende commissieleden.

 • Halleh Ghorashi (voorzitter selectiecommissie),hoogleraar diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie aan de VU en het hoofd van de afdeling Sociologie;
 • Muhammed Al Tamimi, student Geneeskunde aan de VU en ECHO Award winnaar WO 2016;
 • Machteld de Jong, lector Diversiteits-vraagstukken in Organisaties bij Hogeschool Inholland;
 • Halil Karaaslan, docent loopbaan en burgerschap op het Lentiz LIFE college in Schiedam. Oprichter van Kennis Industrie.