S4S Community meet-up November 5-7, 2021

——— ENGLISH BELOW ——–

Ben jij student en wil jij inspiratie opdoen en tools aangereikt krijgen om een actieve bijdrage te leveren aan meer inclusie binnen jouw instelling en in het dagelijks leven? Ben jij benieuwd naar werkvormen die dat kunnen versterken en oefen je hier graag mee in een groep van andere ‘change-agents’? Meld je dan snel aan voor de S4S community meet-up! Dit is een train-de-trainer traject waarin je onder begeleiding van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, gedurende enkele sessies gezamenlijk aan de slag gaat om strategisch te kunnen werken aan het bevorderen van inclusie binnen de context van jouw instelling. 

Let op: dit is de allerlaatste keer dat dit in het kader van de Students-4-Students campagne (kosteloos) zal worden aangeboden. 

Doel 

De S4S community meet-up is een interactief train-de-trainer programma van 3 dagen dat door ECHO is ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor studenten die betrokken zijn bij de S4S campagne, en: 

 • Willen leren van ervaringen en perspectieven van andere S4S-betrokkenen die zich bezighouden met het bevorderen van diversiteit en inclusie; 
 • Kennis en vaardigheden willen opdoen om in de praktijk verandering te kunnen bewerkstelligen; 
 • In hun eigen context ideeën willen uitwerken tot strategische plannen van aanpak voor de korte/lange termijn. 

Programma

Inloop – vrijdag 5 november 2021 van 09:30 – 10:45 uur 

 • Arriveren bij de locatie en/of door ECHO opgehaald worden bij Alkmaar station 
 • Aanmelding en ontvangen welkomstpakket

 Module 1 – vrijdag 5 november 2021 van 10:45 – 14:30: Mijn kaders 

 • Introductie van het programma 
 • Verwachtingen en doelen 
 • Kaders & Concepten 

Module  2 – vrijdag 5  november 2021 van 14:30 – 18:00: Mijn identiteit (train-de-trainer) 

 • Reflectie op de eigen identiteit 
 • Bewustwording van de invloed die deze identiteit heeft op D&I in de praktijk 
 • Begrip van kaders en concepten om hier effectief mee om te gaan 

Module  3– zaterdag 6 november 2021 van 09:00 – 13:45: Mijn ongemak (train-de-trainer) 

 • Bewustwording van de eigen blinde vlekken 
 • Inzicht en tools om hier constructief mee om te kunnen gaan 
 • “Getting comfortable with the uncomfortable” 

 Module 4– zaterdag 6 november 2021 van 13:45 – 18:00: Mijn invloed (train-de-trainer) 

 • Bewustwording van machtsstructuren en hoe daar strategisch in te bewegen 
 • Begrip van verbanden tussen individuele handelingen en institutionele veranderingen 
 • Panelgesprek oud-S4S projectleiders

Module 5– zondag 7 november 2021 van 09:00 – 14:00: Mijn strategie 

 • Inzicht in positiebepaling en eigen invloedssfeer  
 • Reflecteren op de leerdoelen van de S4S Community meet-up 
 • Kennis van methodologieën om ideeën en plannen te ontwikkelen en je te kunnen ondersteunen voor het pakken van jouw rol. 

Aanmelden

Jullie kunnen je aanmelden voor de S4S community meet-up via dit aanmeldformulier. 

Voorzieningen 

De tweedaagse met een overnachting in Schoorl duurt tot en met zondag 7 november 2021 om 14:00. Na afloop van het programma op vrijdag en zaterdag staat het jullie vrij om de avonden in te delen zoals je dat wil. De huiskamer op de locatie van Schoorl biedt meer dan genoeg mogelijkheden om te werken, na te praten, te hangen en te ontspannen. Gedurende de loop van het programma worden alle maaltijden verzorgd, dus ook avondeten op vrijdag en zaterdag – en ontbijt op zaterdag en zondag. Als er nog dingen zijn waar we rekening mee moeten houden die je nog niet in het aanmeldformulier hebt gezet, laat het dan vooral even weten. 

 Slaapgelegenheid 

Overnachting is niet verplicht maar wordt het wel mogelijk gemaakt op de locatie van Duinmanege van Poelenburgh. Er is voor iedereen in principe een slaapplek gereserveerd op slaapzalen, beddengoed wordt ook verzorgd.  

Locatie  

De S4S community meet-up zal plaatsvinden bij Ruiterherberg 2 van Poelenburgh, Duinmanege van Poelenburgh aan de Duinweg 129, 1871 AH te Schoorl. 

Vervoer 

Als je met het OV komt is er de mogelijkheid om vrijdag 5 november opgehaald te worden bij Alkmaar station voordat het programma begint. Op zondag 7 november is er wederom een mogelijkheid om diegenen die met het OV reizen, af te zetten bij station Alkmaar. Als je van deze dienst gebruik wil maken, vergeet dit dan niet om aan te geven in het online formulier! Voor diegenen die met de auto komen, er is meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid op de locatie. 

————  ENGLISH ——— 

Do you want to gain inspiration and be provided with tools to make an active contribution to more inclusion within your institution and in day-to-day life?Are you curious about working methods that can strengthen this and do you like to practice with this in a group of other ‘change agents‘? Then sign up now for the S4Scommunity meeting! This is a train-the-trainer trajectory in which, under the guidance of ECHO, Expertise Center for Diversity Policy, you work together during a few sessions to develop your personal strategic plan for more inclusion in your context within the context of your institution. 

Be mindful: this is the last time this program will be hosted (free of charge) in light of the S4S campaign.

Objectives 

The S4S community meet-up is an interactive 3-day train-the-trainer program developed by ECHO. This program is intended for students from S4S projects that: 

 • Desire to learn from experiences and perspectives of S4Sstakeholders who (want to) engage in promoting diversity and inclusion; 
 • Want to acquire (more) knowledge and skills to be able to bring about change in practice; 
 • Want to develop ideas in their own context into strategic action plans for the short/long term.

Program

Walk-in – Friday November 5th, 2021, from 09:00 – 10:30 hours 

 • Arriving at the location or picked up at Alkmaar station 
 • Enlisting and receiving a working package to start the program 

Module 1 – Friday November 5th, 2021, from 10:30 – 14:30: My frame of reference 

 • Introduction to the program 
 • Expectations and goals 
 • Frames & Concepts

Module 2 – Friday November 5th, 2021, from 14:30 – 18:00: My identity (train-the-trainer) 

 • Reflection on own identity 
 • Awareness of the influence this identity has on D&I in practice 
 • Understanding frameworks and concepts to deal with them effectively 

Module 3– Saturday November 6th, 2021, from 09:00 – 13:45: My discomfort (train-the-trainer) 

 • Awareness of one’s own blind spots 
 • Insight to be able to deal with this constructively 
 • “Getting comfortable with the uncomfortable”  

Module 4– Saturday November 6th, 2021, 6 november 2021 from 13:45 – 18:00: My influence (train-the-trainer) 

 • Awareness of power structures and how to move strategically in them 
 • Understanding links between individual actions and institutional changes  
 • Panel with former S4S project leaders

Module 5– Sunday November 7th, 2021, from 09:00 – 13:00: My strategy 

 • Insight into positionality and own sphere of influence 
 • Reflections of the learning goals in the S4S Community meet-up 
 • Knowledge of methodologies to develop ideas and plans and to support you in taking on your role. 

Signing up 

You can sign up for this S4S Community meet-up by using this online form. 

Services 

The three-day event with an overnight stay in Schoorl takes place until Sunday, November 7, 2021 at 14:00. After the program on Friday and Saturday, you are free to organize the evenings as you wish. The living room at the Schoorl location offers more than enough opportunities to work, chat, hang out and relax. During the course of the program, all meals are provided, including dinner on Friday and Saturday – and breakfast on Saturday and Sunday. If there are things we should take into account that you have not yet included in the registration form, please let us know. 

Sleeping accommodation 

Overnight stay is not mandatory, but it is made possible. In principle, a bed is reserved for everyone in dorms. Bed linen is also provided.  

Location  

The S4S community meet-up will take place at Ruiterherberg 2 van Poelenburgh, Duinmanege van Poelenburgh at Duinweg 129, 1871 AH in Schoorl.  

Transport 

If you come by public transport, there is the possibility to be picked up on Friday November 5 at Alkmaar station before the program starts. On Sunday, November 2, there is again a possibility to drop off those who travel by public transport at Alkmaar station. For those arriving by car, there is plenty of free parking on site. 

Geef een reactie