Amsterdam United – UvA

WEBSITE
http://www.amsterdamunited.org

INHOUD
Amsterdam United is een activistisch studentenplatform die de ideologie draagt van diversiteit, inclusie en het dekoloniseren van het onderwijs. Het platform is opgericht in 2012 en bestaat inmiddels vijf jaar onder leiding van afwisselende studentbesturen. Amsterdam United biedt een mentorprogramma aan, organiseert regelmatig evenementen en heeft een onderzoeksteam dat zich richt op curriculumontwikkeling. Door middel van deze activiteiten wil Amsterdam United de discussie over diversiteit en inclusie aanzwengelen binnen de UvA en intercultureel bewustzijn creëren binnen de UvA. Het studentenplatform streeft naar het creëren van een thuis voor alle UvA studenten, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van de studentenpopulatie en de verschillende behoeften en realiteiten die hiermee gepaard gaan.

 

 

DOEL
Amsterdam United wil een thuis creëren voor álle UvA studenten, de discussie over diversiteit stimuleren en intercultureel bewustzijn creëren bij studenten en professionals binnen de UvA. Amsterdam United streeft ernaar om begrenzingen gerelateerd aan diversiteit– van etnische, religieuze, seksuele, politieke, of andere aard – te overstijgen. Het initiatief richt zich niet op afgebakende groepen, maar gaat in op de verbindende behoeftes van alle studenten. Het platform zet zich in om alle studenten, docenten en andere onderwijsprofessionals aan de onderwijsinstelling intercultureel bewustzijn bij te brengen. Ze willen studenten laten inzien dat er niet één, maar meerdere realiteiten bestaan gevormd door de diversiteit binnen de studentenpopulatie gerelateerd aan gender, etnische achtergrond, seksualiteit, huidskleur en religie. Amsterdam United wil ervoor zorgen dat er interacties en relaties ontstaan tussen mensen, die anders misschien niet met elkaar in contact zouden komen. Hierbij gaat Amsterdam United op zoek naar nieuwe gemeenschappelijkheden, zonder datgene wat het platform divers maakt uit het oog te verliezen. Het studentenplatform streeft op deze manier naar het creëren van een thuis en safe space voor álle UvA studenten, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van de studentenpopulatie en de verschillende behoeften en realiteiten die hiermee gepaard gaan.

DOELGROEP
Amsterdam United wil studenten ondersteunen die zich door hun culturele achtergrond, religie, seksuele geaardheid of andere aspecten niet geheel thuis voelen binnen de huidige onderwijsomgeving van de UvA. Deze studenten ervaren vaker obstakels tijdens de beginfase van hun studie wat kan leiden tot minder studiesucces en zelfs studie-uitval. Amsterdam United draagt bij aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en bewustzijn op het gebied van diversiteit en inclusie, waardoor deze studenten sterker in hun schoenen komen te staan en er meer zelfvertrouwen ontstaat. Dit gaat gepaard met het creëren van intercultureel bewustzijn bij studenten en professionals die tijdens hun studie niet of in mindere mate te maken hebben of hebben gehad met uitsluitingsmechanismen.

Het mentorprogramma van Amsterdam United, genaamd het Academic Diversity Lab, is toegankelijk voor alle studenten binnen de UvA, maar richt zich met name op eerste generatie-studenten en studenten met een migratieachtergrond die tegen obstakels aanlopen tijdens hun studie. Het gaat om studenten die een divers netwerk missen en zich door hun achtergrond niet geheel thuis voelen binnen de onderwijsinstelling. Er wordt veelal  een negatief verband gelegd tussen studiesucces en diversiteit. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarentegen aangetoond dat diversiteit en studiesucces goed samen kunnen gaan, indien dit op de juiste manier wordt begeleid. Een universiteit die een inclusiever klimaat ontwikkelt, kan juist goed scoren op het gebied van studiesucces, en daaraan wil Amsterdam United bijdragen. Amsterdam United wil om deze reden concreet bijdragen aan de begeleiding van studenten met een migratieachtergrond en eerste generatie-studenten, om zo studie-uitval te verminderen en het studiesucces te vergroten.

AANLEIDING
Amsterdam United is in het jaar 2012 opgericht door voormalig diversity officer aan de UvA en studieadviseur Marieke Brandt, en destijds studenten van Sociale Wetenschappen Tasniem Anwar en Ad Korf. Tijdens een studie aan de UvA ondervonden deze studenten diverse vormen van uitsluiting op basis van hun identiteiten met betrekking tot hun culturele achtergrond, religie en seksualiteit . De uitsluitingsmechanismen die deze studenten ondervonden kwamen met name voort uit de microagressies die zij bij de UvA ervoeren binnen en buiten het klaslokaal vanuit medestudenten, docenten en professoren. Microagressies bestaan uit kleine, subtiele vormen van discriminatie en komen voort uit de inzichten en perspectieven van een persoon. De dagelijkse realiteit van de studenten bestaande uit deze microagressies sloot niet aan bij hun eigen idee van inclusief onderwijs. De studenten besloten naar aanleiding van deze dagelijkse vormen van uitsluiting geen directe boosheid te uiten richting personen, maar een platform op te richten om zo bij te kunnen dragen aan meer intercultureel bewustzijn en begrip onder klasgenoten, docenten en professoren. De studenten hebben er bewust voor gekozen om uitsluiting te weigeren en zich in te vechten binnen de universiteit. Inmiddels heeft Amsterdam United zich ontwikkeld van een kleinschalig initiatief opgericht vanuit de persoonlijke ervaringen van een aantal krachtige studenten tot een groot studentenplatform met groeiende invloed binnen de UvA.

 

 • I too am UVA

 

AMSTERDAM DIVERSITY LAB
Het mentorprogramma, genaamd Academic Diversity Lab, biedt begeleiding aan voor eerste en tweedejaars studenten aan de UvA die tegen obstakels aanlopen tijdens de eerste periode van hun studie. De mentoren die de mentees begeleiden zijn masterstudenten. Het mentorprogramma is toegankelijk voor alle studenten binnen de UvA, maar richt zich met name op studenten die de eerste in hun familie zijn die gaan studeren (eerste generatie studenten) en studenten met een migratieachtergrond. Deze studenten hebben in mindere mate de mogelijkheid gehad bepaalde vormen van kapitaal te ontwikkelen, waaronder sociaal, economisch en cultureel kapitaal. Hierdoor hebben deze studenten vaak minder zelfvertrouwen en zijn ze minder goed voorbereid op hun studie. Daarnaast weten ze vaak minder goed welke verwachtingen gepaard gaan met het volgen van universitaire studie en hebben ze minder mogelijkheden gehad met betrekking tot het ontwikkelen van studievaardigheden die van belang zijn aan de universiteit. Met het Academic Diversity Lab hebben deze studenten de mogelijkheid gepaste begeleiding te ontvangen van een mentor die soortgelijke obstakels heeft doorstaan en als masterstudent zijn of haar verzameld kapitaal, ervaringen en vaardigheden kan delen.

PROGRAMMA ONTWERP
Het Academic Diversity Lab is een mentortraject van één jaar, waarbij zowel individuele één-op-één begeleiding als plenaire workshops worden aangeboden. Vanaf de start van het schooljaar in september begint het bestuur van Amsterdam United met het verspreiden van posters binnen de UvA om op deze manier voldoende mentees en mentors te werven. Daarnaast benadert het bestuur studie-adviseurs van verschillende opleidingen, zodat zij informatie over het Academic Diversity verder kunnen verspreiden onder huidige en aankomende studenten. Tevens benadert het bestuur docenten om tijdens een van de klassikale lessen het Academic Diversity Lab kort toe te lichten en aan te kondigen. Tevens maakt het bestuur veelal gebruik van Facebook en hun website om het mentorprogramma te promoten. Ieder jaar zijn er doorgaans 5 tot 10 mentors en mentees die zich aanmelden voor het mentorprogramma. Dit jaar zijn er 10 mentees en 7 mentoren de deelnemen aan het programma.

Bij de start van het mentorprogramma ontvangen de mentees een aanmeldingsformulier waarop ze kunnen aangeven waarbij ze begeleiding behoeven en waar ze als student tegenaan lopen tijdens hun studie aan de UvA. Op basis van deze aanmeldingsformulieren en een individueel gesprek tussen de coördinator van het mentorprogramma en alle mentors en mentees worden de koppelingen tot stand gebracht. Dit is het eerste moment waarbij de betrokkenheid en binding tussen de mentee en mentor tot stand komt. Na de koppeling vind de kennismakingsbijeenkomst plaats tussen de mentor en de mentee. Hierop volgend dienen de mentor en de mentee minimaal twee keer per maand af te spreken. Op deze manier is de mentor in staat om de ontwikkeling van de mentee bij te houden en hem of haar voldoende ondersteuning op maat te bieden gedurende de studieloopbaan van de mentee. De mentee mag zelf aangeven waarbij hij of zij ondersteuning behoeft. Het mentorschap is een wisselwerking in beide richtingen, waar zowel de mentee als de mentor baat bij heeft. Voor de mentor kan het programma bijdragen aan zelfontwikkeling en het verbeteren van coaching-vaardigheden. De mentee heeft de mogelijkheid zijn of haar studievaardigheden te verbeteren, een vorm van houvast te creëren binnen de onderwijsstelling en te groeien als persoon. Aan het einde van het mentorprogramma bestaat er een feedbackmoment waarbij de mentor en de mentee hun mentortraject evalueren.

Naast de individuele ontmoetingen wordt er één keer per maand een workshop georganiseerd waar de mentees en mentors aan mogen deelnemen. In totaal worden er circa zes workshops ingepland tijdens het mentortraject. De eerst workshop vind plaats in december. De thema’s van de workshops zijn altijd gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Voorbeelden van terugkerende topics zijn micro-agressions, feelings of belonging, classroom discussions and exclusion, being queer and being muslim, the black identity, the muslim identity, intersectionalism en sexuality De topics van de workshops die worden aangeboden worden per jaar aangepast afhankelijk van de behoeften van de mentees, maatschappelijke ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen. De workshops geven de mentees handvatten om kritisch te denken en handelen en op een goede manier om te kunnen gaan met micro-agressions, vormen van uitsluiting en interculturele discoursen in en buiten het klaslokaal. Het aanbieden van deze workshops maakt het Academic Diversity Lab uniek in vergelijking met andere aangeboden mentorprogramma’s die zich veelal richten op enkel het ontwikkelingen van studievaardigheden.

EVENEMENTEN
Regelmatig organiseert Amsterdam United evenementen gericht op maatschappelijke, politieke en sociale thema’s. Het bestuur van Amsterdam United maakt aan het begin van elk nieuw schooljaar een jaarplan, waarin de thema’s van de verschillende evenementen zijn opgenomen. De thema’s komen voort uit maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en discoursen en persoonlijke ervaringen binnen en buiten de UvA. Het bestuur bespreekt deze thema’s onderling, maar overlegd ook met andere besturen om tot gemeenschappelijke thema’s te komen. De centrale studentenraad van de UvA en de studentenunie ASVA zijn regelmatige sparringspartners. Wanneer de besturen van verschillende organisaties samen tot ideeën voor een event komen of overeenkomstige thema’s in de jaaragenda hebben staan, bundelen ze hun krachten en werken ze samen bij het organiseren van een groot event over een bepaald thema.

Amsterdam United organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar met wisselde topics. Een gedeelte hiervan zijn regelmatig terugkerende events. Een jaarlijks terugkerend evenement van Amsterdam United is de ‘Black Pete discussion’. Vanaf 2012 wordt dit evenement elk jaar in november georganiseerd. Het thema blijft ieder jaar hetzelfde, maar de invulling van het thema en het programma varieert afhankelijk van de ontwikkelingen van de maatschappelijk debat. Andere jaarlijks terugkerende thema’s zijn ‘Mental health’ en IFTAR, waarbij Amsterdam United samenwerkt met besturen van andere organisaties. ‘Het dekoloniseren van het onderwijs’ en ‘Sexual harassment’ zijn topics die nog op de planning staan bij het bestuur van Amsterdam United.

De evenementen bestaan meestal uit drie of vier sprekers. Na elke spreker is er ruimte voor vragen vanuit het publiek, waarbij er doorgaans een discussie op gang komt. Het grootste deel van de sprekers worden benadert via het grote netwerk dat Amsterdam United bezit en bestaat uit docenten, hoogleraren, onderzoekers en veel activistische studenten. Voor het werven van publiek worden er een aantal weken voorafgaand aan het evenement posters verspreid binnen de gebouwen van de UvA. Het publiek voor de evenementen wordt daarnaast benadert via Facebook en via het eerder genoemde netwerk.

ONDERZOEK
Naast het mentorprogramma en het organiseren van evenementen houdt Amsterdam United zich bezig met het uitvoeren van onderzoek gericht op curriculumverandering binnen het onderwijs. Dit onderzoek wordt verricht vanuit de Critical Race Theory: een theoretisch raamwerk binnen de sociale wetenschappen dat een kritisch denkkader biedt op het gebied van racisme en discriminatie. De onderzoekers verdiepen zich in deze theorie door middel van het onderzoeken van alle beschikbare literatuur gerelateerd aan deze theorie. Uit de literatuur wordt bruikbare informatie getransporteerd en verwerkt in lesmateriaal voor studenten aan de UvA. Zo worden er verschillende documentaires, opdrachten en literatuur geselecteerd die een onderdeel uitmaken van een pilot curriculum voor één jaar voor een groep studenten. De studenten van de pilot groep houden online een dagboek bij, waarbij ze het nieuwe lesmateriaal en de opdrachten evalueren en hun gedachtes over de nieuwe stof opschrijven. Op deze manier leren de studenten nieuwe relevante termen en theorieën, ontwikkelen ze intercultureel bewustzijn en worden ze gestimuleerd kritisch na te denken over thema’s als racisme, seksisme, identiteit en diversiteit. Deze dagboeken worden door de onderzoekers vervolgens geanalyseerd om te achterhalen hoe de studenten het nieuwe curriculum hebben ervaren en welke leerpunten ze hieruit hebben meegenomen.

RESOURCES
Sinds de oprichting van Amsterdam United ontvangt het studentenplatform support vanuit de faculteit Sociale Wetenschappen. De faculteit biedt een jaarbudget aan, waarmee het bestuur een groot deel van de evenementen en het mentorprogramma kan bekostigen. Het bestuur bestaat in totaal uit zes studenten vanuit de onderwijsrichtingen Onderwijskunde, Politicologie, PPLE, Sociologie, Algemene Sociale Wetenschappen en Antropologie. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers, net zoals de mentors die deel uitmaken van Amsterdam Diversity Lab. Naast het bestuur beschikt Amsterdam United over een adviesraad bestaande uit 10 leden, waaronder oud-bestuursleden, docenten en professoren, die Amsterdam United ondersteunen. Deze adviesraad dient als een vangnet, waarbij de bestuursleden terecht kunnen als ze aan behoefte hebben ondersteuning en advies.

Amsterdam United heeft een aantal samenwerkingspartners, waarmee kennis, expertise en ervaringen worden uitgewisseld. Deze partners ondersteunen elkaar bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen, workshops en uitbreiden van netwerken. Het gaat hierbij niet om financiële ondersteuning. De partners van Amsterdam United zijn:

 • Studeersnel.nl
  Een online platform die hulpmiddelen ter beschikking stelt waarmee studenten efficiënter kunnen studeren.
 • Graduate School of Science (GSSS)
  GSSS verzorgt binnen de UvA de masteropleidingen Chemistry, Mathematics, Physics and Astronomy Stochastics en Financial Mathematics
 • New Urban Collective (NUC)
  Een sociale onderneming met de missie jongeren van diverse achtergronden te empoweren
 • Fawaka Nederland
  Een non-profit organisatie die kinderen en jongeren van alle etnische achtergronden en opleidingsniveaus inspireert tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd.
 • Humanity in Action Nederland
  Een internationale stichting die als doel heeft een wereldwijd netwerk van studenten, young professionals en leiders te onderwijzen, inspireren en verbinden.
 • ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid
  Een non-profit organisatie gericht op de thema’s diversiteit en inclusie die hoger onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven adviseert over hun diversiteitsbeleid.

DUURZAAMHEID
Amsterdam United heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verduurzamen van het initiatief. De afgelopen vijf jaar heeft het bestuur van Amsterdam United een dakpanelensysteem gehanteerd. Dit houdt in dat er van de zes bestuursleden elk jaar twee of drie personen in het bestuur blijven zitten en drie of vier nieuwe bestuursleden worden uitgekozen. De oude bestuursleden kunnen op deze manier de nieuwe bestuursleden trainen en opleiden en de know-how van Amsterdam United doorgeven die van belang is bij het uitdragen van de ideologie en het uitvoeren van de activiteiten.

 Het uitvoeren van onderzoek is een manier om de doelstellingen van Amsterdam United op het gebied van intercultureel bewustzijn in te bedden binnen het huidige curriculum van diverse opleidingen binnen de UvA. Momenteel onderzoekt Amsterdam United de behoefte en impact van het opnemen van opdrachten, literatuur en documentaires gerelateerd aan de Critical Race Theory in het huidge curriculum. Op deze manier hoopt Amsterdam United curriculum verandering te bewerkstelligen die zal leiden meer intercultureel bewustzijn binnen de UvA.

Sinds de oprichting van Amsterdam United heeft het platform steeds meer invloed weten uit te oefenen binnen de onderwijsinstelling en zijn ze de eerste stappen aan het maken om hun visie met betrekking tot diversiteit en inclusie te implementeren in huidig beleid. In samenwerking met Gloria Wekker is een commissie diversiteit gevormd bestaande uit circa zeven verschillende besturen, waar ook Amsterdam United onderdeel van uitmaakt. Naar aanleiding van een groot onderzoek heeft deze commissie diversiteit een rapport uitgebracht, dat het College van Bestuur momenteel aan het implementeren is. Inmiddels is een officiële diversity officer aangesteld waarmee alle zeven de besturen aan de slag gaan om nieuwe beleid te implementeren om een meer inclusieve onderwijsomgeving te creëren binnen de UvA.

Geef een reactie