CMV College Café – HvA

INHOUD
Het CMV College Café is een initiatief geïnitieerd door docenten en opgericht vanuit een inclusief denkkader, waarbij studenten een centrale rol innemen. In kader van het CMV College Café organiseren studenten avonden waarbij diverse perspectieven worden geboden met betrekking tot actuele en gevoelige maatschappelijke thema’s. Door middel van inspirerende keynote-speakers, experts en ervaringsdeskundigen wordt er op een interactieve wijze kennis gedeeld over maatschappelijke vraagstukken dat bijdraagt aan bewustwording, wederzijds begrip en handelingsmogelijkheden voor studenten en professionals. Het CMV College Café draagt bij aan de empowering van studenten en besteedt aandacht aan maatschappelijke thema’s die onder de studentenpopulatie spelen. Dit zijn met name thema’s die binnen het bestaande curriculum minder belicht worden en moeilijk bespreekbaar blijken binnen de onderwijsinstelling, de opleiding en het klaslokaal. Het CMV College Café is in 2015 opgezet vanuit de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

 

 

DOELSTELLING & DOELGROEP
Het CMV College Café heeft als doel het stimuleren van sociale cohesie binnen de opleiding en het bespreekbaar maken van verschillende perspectieven met betrekking tot actuele en gevoelige maatschappelijke thema’s. Het initiatief hoopt eraan bij te dragen dat studenten zich meer gehoord voelen door hun medestudenten en docenten en dat ze worden versterkt in het uiten van hun mening en perspectieven die mogelijk afwijken van de algemene norm binnen de Nederlandse maatschappij. Het CMV College Café streeft ernaar docenten en andere onderwijsprofessionals meer te betrekken bij de belevingswereld van studenten en vaardigheden en kennis ontwikkelen met betrekking tot het bespreekbaar maken van maatschappelijk gevoelige thema’s binnen het klaslokaal. Het initiatief heeft als doelstelling om bewustwording, verbinding en wederzijds begrip onder studenten en professionals te bevorderen. Bij elk CMV College Café wordt om deze reden bewust gekozen voor sprekers die vanuit een ander perspectief , dan het perspectief dat binnen het klaslokaal wordt aangeboden, diverse maatschappelijke thema’s rondom diversiteit en inclusie belichten.

 

‘’Het gaat niet alleen over het aanbieden van een vak dat betrekking heeft op diversiteit. Het gaat er meer om hoe je als opleiding kijkt naar de diversiteit van je studentenpopulatie, wat je in huis hebt en welke kansen zie je daarin om van elkaars perspectieven te leren.’’ – Sameha Bouhalhoul, docent CMV en mede-oprichter College Café

 

AANLEIDING
Het CMV College Café is ontstaan vanuit de behoeften van studenten en de noodzaak maatschappelijk gevoelige thema’s bespreekbaar te maken binnen de onderwijsinstelling, opleiding en in het klaslokaal. De specifieke aanleiding van het eerste College Café was de aanslag op het satirisch weekblad Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015. Naar aanleiding van deze gebeurtenis worstelden docenten ermee of en op welke manier ze deze maatschappelijk gevoelige kwestie binnen het klaslokaal konden bespreken. Het maatschappelijk debat werd door veel studenten als eenzijdig gezien, waarbij weinig ruimte werd geboden voor meningen die afweken van de sociale norm. Studenten met een islamitische achtergrond werden in dit maatschappelijk debat regelmatig in een positie geplaatst waarbij ze het gevoel hadden zich te moesten verontschuldigen en benadrukken dat de religie Islam geen kwade bedoelingen heeft. Veel studenten voelden de druk om bij medestudenten en docenten te verkondigen hoe erg ze het vinden voor de slachtoffers zonder aandacht te besteden aan andere visies en denkkaders. Binnen het klaslokaal en de onderwijsinstelling, maar ook in de publieke ruimte voelden veel studenten zich hierdoor ongemakkelijk. Om deze reden besloten twee docenten samen te werken met het debatcentrum van de HvA, genaamd FLOOR, om een platform te creëren om gevoelige maatschappelijke gebeurtenissen, discussies en thema’s bespreekbaar te maken in de vorm van een CMV College Café. De docenten besloten om studenten nauw te betrekken bij inhoudelijke invulling en organisatie van de College Cafés. Na het succes van het eerste CMV College Café naar aanleiding van de gebeurtenis gerelateerd aan de aanslag op Charlie Hebdo is besloten om structureel één en inmiddels twee keer per jaar een College Cafés met uiteenlopende actuele en maatschappelijk gevoelige thema’s te organiseren.

PROGRAMMA ONTWERP EN METHODEN
In kader van het CMV College Café organiseren studenten events waarbij diverse perspectieven worden geboden met betrekking tot actuele en gevoelige maatschappelijke thema’s. Bij elk CMV College Café staat een ander thema gerelateerd aan diversiteit en inclusie centraal. Door middel van keynote speakers, experts en ervaringsdeskundigen wordt er op een interactieve wijze kennis gedeeld over maatschappelijke vraagstukken.

Elk CMV College Café bestaat uit circa 3 key note speakers die het behandelde thema aankondigen en hun visie op het behandelde onderwerp toelichten. Tijdens elk CMV College Café is een studentenpanel aanwezig die hun persoonlijke ervaringen delen met het publiek. Dit panel geeft ook het publiek de gelegenheid hun persoonlijke verhalen te delen. Een panel van experts deelt tijdens een CMV College Café good practices. Elke CMV College Café heeft een moderator die de avond presenteert. De moderator is een persoon die affiniteit heeft met het onderwerp en de juiste vragen stelt, zodat iedereen aan het woord komt. Na elk CMV College Café volgt een after talk, waarbij verder wordt ingegaan op het behandelde thema met betrokken personen. Het publiek dat op de college cafés afkomt is zeer divers en de opkomst is hoog in vergelijking met de andere evenementen die in kader van FLOOR worden georganiseerd. Niet alleen studenten, maar tevens docenten en andere onderwijsprofessionals maken deel uit van het publiek van de College Cafés. Vanaf 2015 zijn er in totaal vier CMV College Cafés georganiseerd.

Bijeenkomst 1: Sociale Harmonie
De eerste bijeenkomst stond in het teken van hoe je als (aankomend) professional in cultureel en maatschappelijk werk, zorg en onderwijs het beste kan omgaan met spanningen in de samenleving en discussies rondom discriminatie, radicalisering en intolerantie. Aanslagen en de situatie in het Midden-Oosten zorgen in Nederland in toenemende mate voor gevoelens van onveiligheid en botsende denkbeelden. Maatschappelijk werkers en sociaal culturele professionals in de zorg en welzijn, culturele sector of het onderwijs krijgen steeds vaker te maken met spanningen die ontstaan door deze berichten. Discriminatie, terrorisme en uitsluiting zijn begrippen geworden waar zij tijdens werk en in de privésfeer mee geconfronteerd worden. Zowel studenten als professionals geven aan het moeilijk te vinden om met dit soort situaties om te gaan. Het is van groot belang om met elkaar over deze thema’s te praten en op zoek te gaan naar oplossingen. Hoe worden spanningen ervaren in verschillende gemeenschappen in de Nederlandse samenleving? Welke vaardigheden hebben sociale professionals nodig om het voor de mensen die zij helpen en zichzelf aangenamer te maken?

 

Bijeenkomst 2: Mind your seks
Tijdens de tweede bijeenkomst werden de begrippen seksuele diversiteit en genderidentiteit onder de loep genomen. Vanuit de tolerante Nederlandse gedachte staat men open voor de ander, het anders zijn en omarmen we het unieke in de mens. Een ideaal? Een streven? Een werkelijkheid of een illusie? In werkelijkheid zijn er mensen die ervaren dat ze niet zichzelf kunnen zijn. Individuen die  druk ervaren om aan de maatschappelijke norm van wat mannelijk of vrouwelijk is te voldoen. We worden dagelijks geconfronteerd met eenzijdige projecties over seksualiteit (bijvoorbeeld in de media en in schoolboeken). Wat weten we eigenlijk over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s)? Hoe gaan we om met verschillen in seksualiteit en gender?

 

Bijeenkomst 3: Auto’s of Barbies
De derde bijeenkomst ging in op de verhouding tussen mannen en vrouwen in de maatschappij. Dagelijks worden we geconfronteerd met ongeschreven gedragsregels over wat ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ is. Jongens leren al in hun kinderjaren dat spelen met een voetbal en autootjes stoer is. Meisjes leren dat spelen met roze barbies bij ze hoort.. In hoeverre hebben deze beelden invloed op ons gedrag? In hoeverre zijn deze beelden schadelijk voor ons zelfbeeld? Tijdens de bijeenkomst zijn deelnemers op zoek gegaan naar wat opvoeding en media voor effect hebben op maatschappelijk niveau tussen mannen en vrouwen. Hebben deze impliciete denkbeelden invloed op hoe we met elkaar omgaan? Hoe werkt deze beeldvorming door op de arbeidsmarkt? En wat kunnen we morgen al doen om gendergelijkheid te bevorderen?

 

Bijeenkomst 4: Dear white HVA
In het vierde College Café zijn de organisatoren ongemakkelijkheid, spanningen en pijnpunten omtrent discriminatie en ongelijkheid op basis van ras, gender en religie op de Hogeschool van Amsterdam niet uit de weg gegaan. In het publieke debat is discriminatie en ongelijkheid op basis van ras, gender en religie aan de orde van de dag. Meningen hierover worden veelvuldig gedeeld, maar zorgen ook voor vragen en verdeeldheid. Het onderwijs speelt een cruciale rol in de sociale vorming van leerlingen en studenten. Deze rol behoort tot de wettelijke taak van scholen en universiteiten. Onderwijsinstellingen hebben daarom een voorbeeldfunctie en kunnen katalysator zijn voor verandering. Onderwijs is voor iedereen en iedereen zou daarin gelijke kansen moeten krijgen. Maar gebeurt dat ook en wat betekent gelijke kansen in het onderwijs nou echt? Zijn er in ons huidige onderwijssysteem succesvolle voorbeelden van een inclusieve leer & werkomgeving te benoemen. En is zijn er mechanismen te benoemen die ongelijkheid en exclusie in stand houden? Tijdens de bijeenkomst werden de verhalen van studenten en medewerkers centraal gesteld en werd er gepleit voor begrip van de ander met ervaring omtrent micro-agressie en exclusie. Experts, studenten en medewerkers zijn in gesprek gegaan om een open en inclusieve leeromgeving te bevorderen.

 

CENTRALE ROL STUDENT
Studenten nemen een centrale rol in en zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling en het organiseren, opzetten en uitvoeren van het CMV College Café. Docenten zijn hierbij meewerkend partner, houden de ontwikkeling van het event bij en faciliteren waar nodig. Per CMV College Café wordt er een nieuw team studenten samengesteld. Jaarlijks wordt aan studenten gevraagd wie samen met andere studenten een maatschappelijk, sociaal of diversiteitsvraagstuk wil ontwikkelen en op basis hiervan een College Café wil organiseren en uitvoeren.

Er is bewust gekozen om studenten verantwoordelijk te stellen voor de organisatie en inhoudelijke invulling van de CMV College Cafés. Naast het opdoen van vaardigheden gerelateerd aan event management, voelen studenten zich gehoord en serieus genomen door de onderwijsinstellingen. Op deze manier voelen ze zich gesterkt om met docenten en medestudenten in gesprek te gaan over gevoelige maatschappelijke thema’s en durven ze hun eigen perspectief te belichten. Studenten ontwikkelen daarnaast het gevoel dat ze onderdeel uitmaken van een gezamenlijke sociale beweging en positieve verandering kunnen aanbrengen binnen hun opleiding. Dit kan bijdragen aan een gevoel van saamhorigheid tussen studenten. Docenten en andere onderwijsprofessionals worden gestimuleerd om aandacht te besteden aan de belevingswereld en perspectieven van de diverse studentenpopulatie. Docenten worden op deze manier getriggerd de thema’s die spelen bij hun studenten bespreekbaar te maken binnen het klaslokaal en te betrekken bij het bestaande curriculum. Kortom, de behandelde thema’s van de CMV College Cafés vormen een aanleiding voor het aangaan van een gesprek over bepaalde gevoelige maatschappelijke thema’s en het belichten van meerdere perspectieven binnen het klaslokaal.

 

‘’Dat is voor mij het belangrijkste onderdeel van praten over diversiteit op welke manier dan ook. Het besef als hogeschool, als docent en als student, dat ongelijkheid uiteindelijk op iedereen invloed heeft en dat als je in een ongelijke samenleving leeft, je in een ongezonde samenleving leeft. Op deze manier kan niet iedereen optimaal zijn of haar kansen benutten.’’ –Tanne Maassen, student CMV en mede-organisator College Café

 

EXTERNE FACTOREN
De inhoud van een CMV College Café wordt gevormd door maatschappelijke ontwikkelingen, hieraan gerelateerde discussies gaande binnen de samenleving en de onderwijsinstelling en sociale thema’s die onder jongeren spelen. Bij het bespreekbaar maken van maatschappelijk gevoelige thema’s zijn negatieve reacties niet geheel onverwacht. De studenten die betrokken zijn bij de organisatie van een CMV College Café bereiden zich hier goed op voor. Studenten bestuderen welke dynamieken, discoursen en theorieën gerelateerd aan het behandelde maatschappelijke thema een rol spelen en categoriseren de verschillende soorten standpunten en kritiek. Op deze manier kunnen de studenten scherp de discussie aangaan en op een overtuigende manier reageren op de verschillende vormen van kritiek. De studenten en docenten betrokken bij het CMV College Café zijn zich ervan bewust dat het niet reëel is een doelstelling aan te houden om iedereen te bereiken en overtuigen van bepaalde standpunten. Het gaat om het creëren van meer draagvlak, docenten en studenten kennis te laten maken met diverse perspectieven en inzichten om hier uiteindelijk hun eigen standpunten op te kunnen baseren.

DUURZAAMHEID 
Het CMV College Café is geïnitieerd vanuit de opleiding CMV en in de eerste instantie specifiek opgezet voor studenten binnen de opleiding. Er is de afgelopen periode tevens interesse geuit vanuit studenten van andere opleidingen. Deze studenten hebben binnen hun opleiding niet de mogelijkheid om deel te nemen aan de organisatie van een College Café. Recentelijk worden er pogingen ondernomen om andere opleidingen bij het CMV College Café betrekken, zodat meer studenten de mogelijkheid aangeboden krijgen om betrokken te zijn bij de organisatie en inhoudelijke inhoud van het College Café en zichzelf op deze manier kunnen ontwikkelen. Om de deelname van studenten vanuit andere opleidingen te stimuleren heeft het College Café er bewust voor gekozen het initiatief onderdeel van het HvA Excellentie/honours onderwijs te maken. Voor studenten die kunnen en willen excelleren en in het reguliere programma nog onvoldoende uitdaging vinden biedt de HvA excellentie-programma’s aan. Het  HvA excellentie/ honours- onderwijs is erop gericht talentvolle studenten te stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Iedere faculteit geeft een eigen invulling aan het excellentie onderwijs. Iedere student binnen de HvA kan zich op deze manier aanmelden voor een aangeboden excellentie programma, waaronder ook het CMV College Café, waardoor er een wisselwerking kan ontstaan tussen verschillende studenten en opleidingen binnen de HvA. Er is in totaal plek voor 14 studenten binnen de organisatie van het CMV College Café. De studenten worden voor hun deelname beloond in de vorm van excellentie waarderingspunten. Voor elke volwaardige deelname aan een excellentie programma ontvangt de student 5 punten. Als de student in totaal 15 excellentie waarderingspunten behaalt, ontvangt hij of zij een extra certificaat waarop staat vermeld dat de student een excellentietraject heeft afgerond.

Het CMV College Café zoekt regelmatig de samenwerking op met andere in hun ogen inspirerende initiatieven gerelateerd aan de thema’s diversiteit en inclusie. Op deze manier worden er betrokken personen van andere initiatieven, waaronder Amsterdam United en University of Colour, uitgenodigd om een College Café bij te wonen en deel te nemen aan een panel. Het College Café probeert te leren van de aanpak van andere soortgelijke initiatieven en de samenwerking aan te gaan om gezamenlijke doelen te kunnen bereiken. Uiteindelijk hoopt het College Café een platform te creëren op het gebied van diversiteit en inclusie dat structureel kan blijven voortbestaan.

De opzet van het CMV College Café bestaat momenteel met name uit het bedenken van de inhoudelijke invulling, de organisatie en uitvoering van het evenement en een gezamenlijke evaluatie van het desbetreffend College Café . Echter blijkt de behandeling en discussie rondom de behandelde maatschappelijke thema’s vaak niet te zijn afgerond na het plaatsvinden van het College Café. Studenten en docenten die op dit moment betrokken zijn bij het College Café hebben zich om deze reden gecommitteerd over het bedenken van het invullen van een langer proces waarbij het desbetreffende thema bespreekbaar blijft binnen het klaslokaal. De studenten betrokken bij het initiatief zien naast het praten en debatteren over maatschappelijke thema’s nog veel andere toekomstige mogelijkheden voor het College Café. Een voorbeeld is het opzetten van een boekenmarkt waar perspectieven centraal staan die afwijken van de norm en die niet binnen het huidige curriculum worden benoemd. Een ander voorbeeld is een actiemiddag waarbij studenten en docenten hun eigen privilege checken.

RESOURCES & SUPPORT
De studenten en docenten die zich bezighouden met het opzetten van een College Café doen dit volledig op vrijwillige basis. De betrokken studenten dienen om deze reden intrinsiek gemotiveerd te zijn en bereid om na de reguliere lestijden zich te committeren aan zijn of haar werkzaamheden gerelateerd aan de organisatie van het CMV College Café.

Een deel van de support die het CMV College Café ontvangt komt vanuit het debatcentrum van de HvA, genaamd FLOOR. Het College Café werkt vanaf de start met FLOOR samen. Zij bieden onder andere de locatie aan waar het CMV College Café kan worden georganiseerd. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden in de vorm van het uitvoeren van bepaalde ideeën, de promotie van een gepland event en ontwerpen van beeldmateriaal. De teaser van het event ‘Dear White HvA’ is onder andere tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen studenten van CMV en project managers van FLOOR. De opleidingsmanager van CMV heeft zijn support getoond en staat achter de missie en visie van het CMV College Café. De support onder het docententeam van de CMV is wisselend.

 

 

Geef een reactie