Kinderopvang project “LUSTABIŅA” – University of Latvia

WEBSITE
https://www.lu.lv/zinas/t/26693/

INHOUD
De universitaire studentenraad van Letland heeft het kinderopvangproject “LUstabina” opgezet om studenten met kleine kinderen te ondersteunen. Met name vrouwelijke studenten met kleine kinderen ervaren barrières in (de toestroom naar) het hoger onderwijs en vallen vaker uit, mede doordat kinderopvang vaak duur en lastig is. “LUstabina” biedt iedere werkdag kinderopvang aan gedurende college-uren, en is bedoeld voor kinderen van ouders die aan de universiteit van Latvia studeren.

DOEL
Het belangrijkste doel van dit initiatief is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te verbeteren voor studenten met kinderen. Dit draagt bij aan de toename van ouders in het hoger onderwijs. Deze faciliteit wordt geboden aan al studerende ouders, maar heeft ook tot doel om potentiële toekomstige studenten met kinderen aan te trekken.

DOELGROEP
Participanten van dit initiatief zijn over het algemeen studenten met een lagere sociaaleconomische achtergrond die niet over de financiële middelen beschikken om kinderopvang gedurende de studie te kunnen betalen. De uitval onder deze groep studenten is hoog – en blijft hoog – als er geen ondersteuning vanuit de instelling wordt geboden. Het initiatief “LUstabina” van de University of Latvia is uitzonderlijk en één van de weinige instellingen die volledig gratis kinderopvang voor studerende ouders in het hoger onderwijs aanbiedt.

De doelgroep van dit project zijn studenten met kinderen, potentiële studenten met kinderen en oudere ‘herintreders’ in het hoger onderwijs. Potentiële studenten met kinderen worden niet direct geworven, maar worden wel indirect aangesproken omdat deze faciliteit de toegankelijkheid voor deze doelgroep in het hoger onderwijs verbetert. Deze faciliteit is daarnaast ook in het bijzonder bedoeld voor studenten met een lagere sociaaleconomische achtergrond, die zonder deze dienst niet in staat zijn om tot het hoger onderwijs toe te stromen of de opleiding succesvol af te ronden. Dit project is uitsluitend bedoeld voor studenten, potentiële studenten en medewerkers van de Universiteit van Latvia.

AANLEIDING
De uitvalcijfers zijn enorm hoog onder deze kwetsbare groep studenten in het hoger onderwijs. In Letland is dit zeker het geval, mede doordat parttime studenten geen aanspraak maken op financiële ondersteuning en deze groep studenten vaker een parttime studie volgt. Deze financiële constructie draagt eraan bij dat studenten met kleine kinderen vaker uitloop hebben of uitvallen omdat ze gedwongen worden om fulltime te studeren, maar ook sterk afhankelijk zijn van (al dan niet beschikbare en betaalbare) dagopvang. Het “LUstabina” project is door de studenten van de universiteitsraad geïnitieerd en uitgewerkt om deze genoemde problemen aan te pakken.

De dagopvang biedt de mogelijkheid om zowel medewerkers als studenten van de University of Latvia te ondersteunen zodat zij zich kunnen concentreren op werk en studie. Het “LUstabina” initiatief is flexibel wat betreft openingstijden en biedt gepaste ondersteuning. Daarnaast is “LUstabina” gestationeerd op een centrale plek, en daarmee toegankelijk voor studenten van verschillende faculteiten. Het programma creëert nieuwe rolmodellen, in het bijzonder voor jonge moeders. Een bijkomstigheid is dat dit programma traditionele genderrollen in Letland doorbreekt, het beeld dat vrouwen thuisblijven en de zorg dragen voor kinderen, doordat kansen worden geboden om succesvol te kunnen in- en doorstromen naar het hoger onderwijs.

INVLOED EXTERNE FACTOREN
De universiteitsraad is de initiator van het programma geweest en hebben dit met eigen budget gefinancierd. Er is geen externe hulp nodig geweest. Wel is gebleken dat het belangrijk is om sterk bewustzijn te creëren wat betreft de problemen die studerende ouders ondervinden in (de toestroom naar) het hoger onderwijs. Dit bewustzijn is nodig om de situatie van studerende ouders fundamenteel te kunnen veranderen.

Alle stakeholders binnen de universiteit hebben dit initiatief gesteund, ook de studenten in de faculteitsraden. Wel heeft één van de dertien faculteitsraden dit project overgenomen en dagopvang beschikbaar gesteld voor studenten van de eigen faculteit. Dit heeft deels te maken gehad met de geïsoleerde ligging van deze faculteit, waardoor aansluiten bij de centrale kinderopvang (georganiseerd door de universitaire studentenraad) bemoeilijkt wordt. Daarnaast heeft deze faculteit meer studenten met jonge kinderen in vergelijking met andere faculteiten.

De missie van de universiteitsraad is om alle studenten van de University of Latvia te vertegenwoordigen, het doel van de dagopvang is dan ook geweest om aan de behoefte van een kwetsbare groep studenten te voldoen die anders grotere kans hebben om uit te vallen.

PROGRAMMA ONTWERP & METHODEN
Het programma is ontworpen en geïnspireerd naar aanleiding van een survey uitgezet door de universitaire studentenraad. Hier werd gekeken naar de relatie tussen kinderopvang, studerende ouders en studie-uitval. Het programma bevat verschillende onderdelen:

 • De studenten in de Executive Committee van de universitaire studentenraad hebben het project bedacht, opgezet en bieden financiering.
 • De Social Affairs Officer is de manager van het project en is verantwoordelijk voor implementatie.
 • De opzet van het programma:
  1. Het project is begonnen met het beschikbaar stellen van een ruimte binnen de universiteit die gebruikt kon worden als kinderopvang. De locatie is aangepast en uiteindelijk veranderd, alles naar de behoeften van de kinderen, veiligheidsoverwegingen etc. Oppas wordt betaald, dit zijn professionals in de kinderopvang. Daarnaast worden (studenten)vrijwilligers ingezet om ondersteuning te bieden waar nodig.
  2. Werving: studenten met kinderen werden via sociale netwerken geworven, per email benaderd en via de docenten/begeleiders doorverwezen naar de kinderopvang.
  3. Benodigdheden: de studenten uit de universitaire studentenraad hebben speelgoed, spelletjes en andere benodigdheden via sponsoring en donaties gerealiseerd.
  4. Evaluatie: van de dagopvang werd veel gebruik gemaakt, wat laat zien dat het programma aansluit bij wensen van de doelgroep. Omdat dit project nieuw is en niet eerder is geïmplementeerd in Letland, is het een lopend project dat zichzelf steeds verbeterd en eigenlijk constant in ontwikkeling is.

DUURZAAMHEID
Tussen 2012 en 2014 is het project tijdelijk gestopt, maar loopt nu weer. De reden dat dit project tijdelijk stil heeft gelegen had onder andere te maken met de veranderde prioriteiten van de studentenraad. Ieder jaar verandert de samenstelling van de studentenraad, waarmee ook prioriteiten veranderen en andere accenten worden gelegd. Door de constructie waarbij de studenten verantwoordelijk zijn (en blijven), en het project niet werd ingebed binnen een instelling zelf, is het project minder duurzaam gebleken en daarmee sterk afhankelijk van welwillendheid/overtuigingen/prioritering van studentenraden.

Het project is zowel op faculteitsniveau geïmplementeerd en overigens ook bij een andere instelling (Riga Technical University). Verschillen tussen deze programma’s bij de instellingen zijn de visie en kosten: “LUstabina” is volledig gefinancierd door de universiteitsraad en een gratis aangeboden dienst aan studenten met kleine kinderen, vanuit een visie op het bijdragen aan sociale gelijkheid door gelijke kansen te bieden. Riga Technical University biedt kinderopvang aan, maar vanuit een andere visie en vraagt daar geld voor.

RESOURCES
Het jaarlijkse budget voor dit initiatief is 2.200 euro en is volledig gefinancierd door de studentenraad van de University of Latvia. De universiteit heeft aangegeven interesse te hebben in het ondersteunen/co-financieren van het project en het budget eventueel uit te willen breiden in de toekomst. Het management van het project kost niets extra omdat de medewerker wordt betaald door de studentenraad. Hetzelfde is het geval voor de gratis dienst die vanuit de faculteit wordt aangeboden. Het meeste geld wordt besteed aan loonkosten voor de oppas. Periodiek worden studenten ingezet om de faciliteiten up-to-date te houden en donaties te vinden. De tijd die vrijwilligers besteden in dit programma is niet bijgehouden, het kwantificeren van deze gegevens is dan ook niet mogelijk.

RESULTATEN
Uit feedbackrondes blijkt dat het programma succesvol is en aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Het veelvuldig gebruik van deze dienst kan gezien worden als een indicator voor succes. De studentenraad wil in de toekomst een grote evaluatie doen met betrekking tot het studiesucces van studerende ouders, om te kijken op welke manier deze dienst heeft bijgedragen aan het terugdringen van uitval en vertraging onder de doelgroep. Daarnaast is een belangrijk doel van de studentenraad om dit programma uit te breiden en meer (potentieel) studerende ouders te benaderen. De studentenraad wil deze dienst koppelen aan andere aangeboden diensten, zoals regelingen omtrent ouderschapsverlof om zo de juiste groepen studenten te kunnen benaderen.

Geef een reactie