The Mental Health Education and Employment Service – Hackney Community College

WEBSITE
http://www.hackney.ac.uk/news-events/news/199/hcc-honoured-by-queen-for-mental-health-support-service/

INHOUD
The Mental Health Education & Employment Service van Hackney Community College in Londen biedt studenten passende ondersteuning bij geestelijke gezondheidsproblemen. Deze dienst bevordert de toegankelijkheid en draagt daarmee bij aan de verbetering van het studiesucces van huidige en toekomstige studenten in het hoger onderwijs. Deze dienst is een samenwerkingsverband van de instelling met een geestelijke gezondheidsstichting en is daarmee een onderdeel van een holistische benadering.

DOEL
Het doel van deze The Mental Health Education & Employment Service is om studenten met geestelijke gezondheidsproblematiek te werven en te ondersteunen, zowel tijdens hun studie als daarna. Het programma biedt geen klinische ondersteuning, maar is een onderwijsservice die studenten doorverwijst naar bestaande geschikte initiatieven en services. Een voorbeeld is het doorverwijzen van studenten naar verschillende andere diensten binnen én buiten de instelling. Enkele van deze diensten zijn the Additional Learning Support & Inclusion Team (voor ondersteuning binnen het onderwijs en de lessen zelf), the Student Welfare & Advice Team (voor ondersteuning wat betreft toeslagen, huisvesting, etc.) en ondersteuning bij het schrijven van sollicitaties (voor zowel werk/studie binnen de instelling als daarbuiten). Uitgangspunten bij dit programma zijn dat de service door studenten wordt geleid, studenten eigen doelen stellen en ondersteuning altijd wordt geboden vanuit een perspectief van maatwerk. Daarnaast is een belangrijk doel van dit programma om het bewustzijn en de kennis te vergroten over geestelijke gezondheidsproblematiek in relatie tot het welzijn van studenten binnen de instelling. Het idee is om zo passend beleid te kunnen creëren en deze kennis te implementeren en gebruiken in gangbare ondersteuningstrajecten voor studenten, zoals het delen van deze inzichten met tutoren en mentoren.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Het identificeren en benoemen van barrières die studenten met geestelijke gezondheidsproblematiek in het onderwijs ondervinden;
 • Het faciliteren van toegankelijkheid, ondersteuning en vooruitgang aan zowel huidige en toekomstige studenten met geestelijke gezondheidsproblemen, als aan studenten die her-inschrijving bij de instelling overwegen;
 • Het bieden van passende ondersteuning, advies en maatwerk aan gebruikers van geestelijke gezondheidsservices wat betreft onderwijs, trainingen en werk;
 • Het tegengaan van stigma door middel van ondersteuning, advisering en het creëren van bewustzijn rondom geestelijke gezondheidsproblematiek bij het personeel van de instelling;
 • Het onderhouden van contact met professionals binnen de instelling om gepaste en flexibele voorzieningen te bieden aan gebruikers van geestelijke gezondheidsservices binnen de hoger onderwijsinstelling, de community en NHS diensten (Graduate Management Training Scheme).

DOELGROEP
Studenten worden geworven via speciale community mental health teams. Kennis over geestelijke gezondheidsproblematiek heeft bijgedragen aan het ontwerpen van cursussen ‘on campus’ en dienen als opstap voor re-integratie in het onderwijs. Ook vindt specifieke werving plaats via mental health afdelingen in ziekenhuizen, waar speciaal ontworpen kortdurende cursussen worden aangeboden aan studenten om het zelfvertrouwen te vergroten en toekomstige studenten te stimuleren om (soms opnieuw) de stap naar het onderwijs te maken. Specific Mental Health Cookery Course is een samenwerkingsverband tussen het East London Foundation Trust (Mental Health) en Hackney Community College, en heeft als lange termijn doel gesteld om studenten vanuit deze instelling te laten integreren in mainstream collegecursussen.

95% van de studenten studenten die vanuit mental health services worden doorgestuurd naar de service van Hackney Community College kampen met langdurige geestelijke gezondheidsproblematiek.

Current 2013 Equalities monitoring data:

Om deze reden zijn goede, duurzame en lange termijn samenwerkingsverbanden tussen geestelijke gezondheidsservices instellingen en hoger onderwijsinstellingen enorm belangrijk.

AANLEIDING
De afgelopen periode heeft de service gesignaleerd dat er een groeiende behoefte is aan ondersteuning, in het bijzonder onder jongere studenten vanuit onder-geprivilegieerde groepen. Studenten komen via Children & Adolescent Mental Health services bij The Mental Health Education & Employment Service van Hackney Community College terecht, maar ook onder de mainstream studenten populatie wordt een toegenomen druk ervaren wat leidt tot geestelijke gezondheidsproblematiek en verslechtering van het welzijn van studenten.

INVLOED VAN EXTERNE FACTOREN
Mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek worden vaak (onbewust) uitgesloten van bepaalde services of aspecten van de samenleving, zoals (hoger) onderwijs. In de regio van Hackney Community College is de meest voorkomende reden voor het uitkeren van ‘incapacity benefits’ voor zowel mannen als vrouwen de mentale/emotionele gezondheid. Ongeveer 46% van deze groep kampt met geestelijke gezondheidsproblematiek. Dit cijfer ligt daarmee 11% hoger dan het gemiddelde in omliggende stadsdelen. Onderstaande diagram laat zien welke drie stadia van impact zijn op deze groep, waarbij toegankelijkheid, succes en vooruitgang centraal staan.

 

 

Een belangrijke toevoeging bij ieder stadium is dat een student of toekomstig student mogelijk gebonden is – of blijft – aan een ziekenhuis of ‘secure unit’. Professionals die de (al dan niet toekomstige) student gedurende dit traject begeleiden zijn hiervan op de hoogte en spelen daarop in.

Er is sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging en afhankelijkheid van de groep die kampt met geestelijke gezondheidsproblematiek wat betreft ‘social welfare benefits’, zoals de bijstand, uitkeringen en toeslagen. The Mental Health Education & Employment Service probeert deze groep mensen te ondersteunen in ontwikkeling door middel van trainingen, onderwijs en het oppakken van werk en zo minder afhankelijk te laten worden van deze ‘benefits’.

PROGRAMMA ONTWERP & METHODEN
Het bestuur van de instelling heeft als doel gesteld om de behoefte van studenten met geestelijke gezondheidsproblematiek als prioriteit te stellen. Het samenwerkingsverband is, in het realiseren van dit doel, de sleutel tot succes gebleken. Er is een stuurgroep samengesteld, bestaande uit senior managers van the Mental Health Trust, the Public Health Department of the Council en twee leden van het bestuur van de instelling.

De samenwerking tussen de oprichters, de financiers, de onderwijsinstelling en de belangrijke organisaties zijn daarin essentieel geweest. Vertrouwen en samenwerking hebben bijgedragen aan verwijzingen over en weer, waarbij het welzijn en welslagen van de studenten centraal staat. Het ontwerp van het programma is gestoeld op principes van werving ofwel ‘outreach’ bieden van support en het combineren van gezondheid en onderwijs. De service biedt:

 • Toegang tot de service via verschillende activiteiten
  1. Een-op-een advies en ondersteunende afspraken, wekelijkse inloop;
  2. Wekelijkse adviesmomenten bij the Therapy & Life Skills Service en het lokale ziekenhuis;
  3. Maandelijkse afspraken met Community Mental Health Teams en the Early Intervention Service;
  4. Forensisch advies wanneer dat nodig is.
 • Assessments en plannen
  1. De service werkt met studenten en potentiële studenten met geestelijke gezondheidsproblemen, van milde tot ernstige aard en van kortdurende tot permanente aard. De service biedt daarom verschillende assessments aan om aan de verschillende behoeften van de cliënten te kunnen voldoen;
  2. Ieder individu wordt eigen informatie, advies, hulp en ondersteuning bij onderwijs, training en werkmogelijkheden geboden die aansluiten bij de eigen unieke behoeften en doelen van studenten en potentiële studenten. Vertrouwen staat hierbij centraal. Voorbeelden zijn:
  – Forensic service assessments: mensen die door lokale forensische geestelijke gezondheidsteams worden verwezen naar de service, hebben vaak behoefte aan maatwerk en een instelling die rekening houdt met hun complexe en individuele situatie. Een uitwisseling van kennis is daarbij van belang en gaat, in het geval de student of potentiële student akkoord gaat, vaak gepaard met het delen van patiëntgegevens.
  – Education Success Plan: er wordt een plan opgesteld om het welzijn van de student te kunnen waarborgen. Dit is een constant systeem van het houden, verzamelen en delen van informatie over gebruikers van geestelijke gezondheidsdiensten die onderwijs volgen binnen de onderwijsinstelling.
  – Skills Action Plan: er wordt een individueel plan opgesteld, om te kijken welke ervaringen, doelen en ondersteuning nodig zijn (inclusief zaken als het ontwikkelen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, planning, communicatie en reizen). Ook wordt er gekeken naar de mogelijke impact van dit plan en eventuele medicatie op de aanwezigheid en het leerproces van de student. Het doel van dit plan is om risicofactoren in kaart te brengen, deze risico’s te verkleinen en haalbare doelen te stelen. Het opdoen van succeservaringen is essentieel in dit traject.
  – Disclosure: gebruikers van de service worden om toestemming gevraagd om informatie op te slaan en uit te wisselen met tutoren en eventuele docenten.
  – Voortdurende ondersteuning: Als blijkt dat er tijdens of na deze processen meer tijd nodig is, is er ruimte om vervolgafspraken te maken. Voortdurende ondersteuning en hulp is aanwezig gedurende de onderwijservaring, waaronder samenwerking met de tutor en het klinische team om gepaste zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.
 • Ondersteuning indien het individu wordt gehospitaliseerd
  Het is niet ongewoon dat studenten een terugval hebben, of worden gehospitaliseerd gedurende hun periode op de onderwijsinstelling. In het geval van hospitalisering:
  1. Wordt er een afspraak gemaakt tussen de adviseur en de student/potentiële student in het ziekenhuis;
  2. Behoeften en ondersteuning wordt besproken wat betreft werklast, terugkeer naar het onderwijs, het inleveren van opdrachten, etc.;
  3. De adviseur overlegt met de tutor over de gemaakte afspraken en koppelt eventuele feedback terug aan de student/potentiële student;
  4. De adviseur maakt afspraken met de student/potentiële student na ontslag uit het ziekenhuis om het vervolgtraject en behoeften te bespreken;
  5. Indien wenselijk en nodig is er ruimte gedurende de eerste weken van de re-integratie in het onderwijs om het vervolgtraject en de gang van zaken te bespreken.
 • Aanbieden van cursussen
  1. Cursussen bieden mogelijkheden en afleiding voor patiënten in ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen. Patiënten worden naar de colleges gebracht en ondersteund door een therapeut
  2. Specialistische discrete cursussen voor geestelijke gezondheid worden aangeboden ‘on-campus’ en in de community. Deze cursussen dienen als opstapje naar (re-)integratie in het onderwijs:
  – Pottenbakken bij the Centre for Mental Health bij het lokale ziekenhuis voor zowel opgenomen patiënten als niet-opgenomen patiënten;
  – De tutor biedt colleges aan die bijdragen aan een soepele overgang voor studenten en potentiële studenten met geestelijke gezondheidsproblematiek;
  – Computerlessen voor beginners, ESOL, lees-, schrijf- en spelcursussen bij een rehabilitatiecentrum;
  – Drie keer per jaar een kookcursus, gefinancierd door de lokale stichting van de NHS;
  – BTEC werkskills en re-integratie cursussen op de campus van de onderwijsinstelling (drie keer per jaar) door een College mental health adviser die ook een gekwalificeerd docent is. Ook dit wordt gefinancierd door de lokale stichting van de NHS;
  – Inzetbaarheidsworkshop op de campus;
  – Studenten en potentiële studenten worden aangemoedigd om mee te doen aan reguliere cursussen op de onderwijsinstelling. Bij deze cursussen wordt gepaste ondersteuning geboden.
 • Aanvullende ondersteuning
  Hulp bij het invullen van formulieren en ondersteuning bij de aanmeldingsprocedures;
  1. Support van professionals in de instellingen die geestelijke gezondheidsproblematiek hebben (gehad);
  2. Een opgesteld actieplan met onderwijs- en ontwikkelingsdoelen;
  3. Support bij sollicitaties, opstellen van een CV en het zoeken naar werk;
  4. Advies bij eventueel vervolgonderwijs;
  5. Een ‘safe place’ om over onderwijs en trainingen te spreken;
  6. Een-op-een vertrouwelijke gesprekken en begeleiding;
  7. (Door)verwijzing naar specialisten;
  8. Holistische benadering om ondersteuning te bieden, in samenwerking met geestelijke gezondheidsinstellingen.
 • Trainen en voorbereiden van professionals in de instellingen in de omgang met studenten met geestelijke gezondheidsproblematiek.
  1. Advies en ondersteuning van tutoren in de omgang met studenten met geestelijke gezondheidsproblematiek;
  2. Support voor parttime professionals die colleges geven over geestelijke gezondheidszorg in de community;
  3. In de onderwijsinstelling ‘Mental Health Awareness sessions’ aanbieden, in samenwerking met de lokale stichting Trust;
  4. Beleidsontwikkeling ten aanzien van geestelijke gezondheidsproblematiek;
  5. Ontwikkeling van richtlijnen ten aanzien van geestelijke gezondheid en crisis procedures in samenwerking met externe partners;
  5. Geestelijke gezondheid tool kit voor docenten.

DUURZAAMHEID
De service is constant in ontwikkeling en er is in toenemende mate behoefte aan kennis over studenten. Er is een Student Voice Forum opgericht, waarin elementen van de service zijn opgenomen. Ook is er een tool kit ‘recipe for success’ ontwikkeld, om kennis te delen. Klik hier voor de link naar deze tool kit.

Een bedreiging voor de duurzaamheid van de service heeft te maken met de bezuinigingen op het onderwijs en ‘benefits’, toeslagen en uitkeringen in het algemeen. Als studenten het collegegeld niet kunnen betalen, of als deze studenten problemen ervaren of niet in aanmerking komen voor ‘benefits’, dan is het niet mogelijk om deze studenten te ondersteunen.

RESOURCES
De service kost ongeveer £85,000 per jaar, waarmee twee posten worden gedekt en kosten die ter plekke worden gemaakt. Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. De service wordt gefinancierd door zowel East London Foundation Trust, als Hackney Council (public health) en Hackney Community College.

RESULTATEN
Tussen 2008-2009 hebben 197 cliënten van de service cursussen gevolgd:

 • Ten aanzien van uitval > 88% van deze studenten hebben deze cursussen afgerond in vergelijking met 87% van de reguliere studenten;
 • Succesvolle afronding > het succes was 72%, in vergelijking met 73% van de reguliere studenten;
 • Deze cijfers laten zien dat er grote successen zijn behaald bij groepen die eerder onder-gerepresenteerd zijn en anders een grotere kans op onderpresteren zouden hebben gehad.

Tussen 2009-2010 zijn diezelfde participanten geïnterviewd over de behaalde doelen aan het einde van de cursus in relatie tot hun gestelde doelen aan het begin:

 • 45 wilden doorstromen naar een hoger niveau, 59 zijn daadwerkelijk doorgestroomd;
 • 110 wilden zelfverzekerder worden, 112 gaven aan zich daadwerkelijk meer zelfverzekerd te voelen;
 • 112 wilden nieuwe skills leren, 119 gaven aan daadwerkelijke nieuwe skills te hebben ontwikkeld;
 • 96 wilden nieuwe mensen leren kennen, 105 gaven aan blij te zijn met de nieuwe mensen die ze hebben leren kennen;
 • 5 wilden zichzelf ontwikkelen en vrijwilligerswerk doen, 4 hebben daadwerkelijk vrijwilligerswerk gedaan;
 • 18 wilden uiteindelijk de overstap maken naar betaald werk, 12 hadden op het moment van het interview ook echt werk gevonden.

Kortom, van de participanten hebben:

 • 38% de eigen doelen overtroffen
 • 32% de doelen behaald
 • 11% de doelen niet behaald
 • 1% onbekend.

Onderstaande tabel geeft de meest recent beschikbare data weer:

Matrix 2013: “Supporting students to achieve their employability action plan, mental health care plan or individual learning plan (via E-Tracker) was particularly impressive across a range of services” Matrix Report 2013

2013- Mental Health Students on HCC courses n = 294

 • Behoud 87% (hele populatie = 93%)
 • Prestatie 84% (hele populatie = 89%)
 • Succes 73% (83%)
 • Aanwezigheid 72% (79%)

Daarnaast is de service in 2008 extern geëvalueerd door NIACE. Hun belangrijkste bevindingen waren:

 • “Deelnemers zijn via verschillende routes bij de service terecht gekomen en hebben positieve berichten gedeeld over de ondersteuning die hen is geboden”;
 • Studenten “waardeerden de steun, aanmoediging en een bekend gezicht op de onderwijsinstelling” en “tutoren en andere studenten werden beschreven als behulpzaam en ondersteunend”;
 • “Verbetering van het sociale functioneren”;
 • “Als resultaat van de support en de ervaring in het onderwijs, de student is nu ontslagen uit de ggz en heeft een baan gevonden”;
 • Een student met een vluchtelingenachtergrond en zware mentale problematiek “heeft door de toegang tot het onderwijs werk skills kunnen opdoen”;
 • “(The College) is fenomenaal in het denken in dit project”;
 • The College is beschreven als “een essentiële bouwsteen van community services voor geestelijke gezondheidsproblematiek”.

 

Geef een reactie