Gehonoreerde S4S projecten – HO Studenten


VU Family
VU/UCLA
VU Family omvat  het idee  om  studenten  van verschillende achtergronden  met  elkaar te  verbinden  door hen  een  “familie”  te laten  vormen  in de  academische  omgeving  van de  VU.  Concreet  houdt dit  in  dat de  studenten  in groepen  (zogenaamde  families)  worden opgedeeld  waarbij  elke familiegroep  zal  bestaan uit  vier  tot vijf  studenten.  Het streven  is  om zo’n  familiegroep  zo divers  mogelijk  samen te  stellen  waarbij het  mixen  van de  studenten  (bridging)  rekening  gehouden  wordt met:  culturele  achtergrond,  religie,  geslacht,  studierichting,  leerjaar,  etcetera. Door middel van het organiseren van verschillende activiteiten wordt het familiegevoel en de binding verstrekt.


Academic Diversity Lab
Amsterdam United
Een ‘Mentor & Stacker’ programma waarbij UvA studenten als mentor worden ingezet in de vorm van rolmodellen en ‘guides of student experience’ voor twee doelgroepen: Eerstejaars UvA studenten (mentees) worden gekoppeld aan ouderejaars UvA studenten (mentoren). Daarnaast worden studenten van de UvA (mentoren) gekoppeld aan HvA studenten (mentees) die willen doorstromen naar het WO.


Challenge Yourself
Studentenplatform STIP
Het  doel  van dit project  is  om ervoor  te  zorgen dat  studenten  met een  migratie  achtergrond  zich zodanig  ontwikkelen  dat zij studiesucces  ervaren  en bewust  zijn van  hun  eigen talenten/kwaliteiten en  zich  als rolmodel  inzetten  ten dienste  van  andere studenten. Het project worden in meerdere regio’s in Nederland uitgevoerd en bestaat uit  persoonlijke  begeleiding  en persoonlijke ontwikkeling  van  de student. Aan  de  hand van  coaching,  portfolio’s  en trainingen  werken  studenten aan  persoonlijke  ontwikkeling  en bewustwording.


Daily Dutch
Universiteit Leiden
De  cursus  Daily Dutch is  een initiatief  van de  POP Corner-studenten.  Het is een  Nederlandse  taalcursus  voor internationale studenten  van  de Leiden  Universiteit  Faculteit  Sociale Wetenschappen. Het  doel  van de  cursus  is naast  het  geven van  “Survival  Dutch” lessen,  ook de  studenten  de Nederlandse  Cultuur  door te  geven.


Werkgroep Diversiteit & Inclusie
Erasmus MC
Een platform waar  studenten  worden empowered  en  gestimuleerd  om  te  participeren en waarbij  studenten  worden getraind  en  geïnspireerd  met betrekking  tot  diversiteit  en inclusie. Hiermee willen ze studenten kennis  laten vergaren  van o.a.  epidemiologische  verschillen  en verschillen  in  behandeleffecten  tussen diverse  etnische  groepen. Daarnaast willen ze attitudevorming  stimuleren van studenten  binnen  het lijnonderwijs en meer dialoog  voeren  om  te reflecteren  op onderlinge verschillen. Ten slotte willen ze  het belang  van  het thema  diversiteit  en inclusie uitdragen,  gezamenlijk  met de  opleiding  en  studenten.


Scholarship Committee
Maastricht University
Een scholarship committee die studenten van partneruniversiteiten in ‘low income countries’ informeert over bestaande scholarship mogelijkheden en hen ondersteunt bij aanvraagprocedures. Een ander onderdeel van het project is het organiseren van verschillende meetings voor het bespreken van de inhoud van onderwijs in relatie tot Global Health. 


Students Community Arnhem
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dit project wil studenten ondersteuning bieden bij de overstap vanuit de mbo-instelling het Rijnijsselcollege naar de HAN (Hogeschool Arnhem & Nijmegen). Het doel is om ervaringsdeskundige studenten (die al op het hbo zitten en vanuit het mbo zijn doorgestroomd) als rolmodellen in te zetten, om mbo-studenten te begeleiden bij het maken van de overstap en ondersteuning bij studiekeuze.


The Intergenerational Chain
Stichting Diversity
Een DenkTank, waarbij duurzaamheid als drijfveer geldt en diversiteit als uitgangspunt wordt genomen. In het project staat de persoonlijke ontwikkeling centraal en worden participanten gestimuleerd zichzelf bloot te stellen aan verschillende persoonlijke, professionele en academische perspectieven.  Middelbare scholieren uit studentenpopulaties die onder-gerepresenteerd zijn in het hoger onderwijs worden gelinkt aan 4 andere generaties: studenten HBO/WO, junior- en senior professionals. Elke deelnemer wordt gelinkt aan een individu van een eerdere, en een van een latere levensfase


STAR (safer) space to talk about race
Universiteit Leiden
Een fysieke ruimte vormt een safe space waarin ‘students of colour’ in een vertrouwende omgeving ervaringen kunnen uitwisselen, zichzelf kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren. Studenten krijgen tools aangeboden om te communiceren, eigen ervaringen te kunnen begrijpen en deze onder woorden te brengen. Hiermee wil het project het inzicht in ervaringen van ‘students of colour’ binnen de instelling vergroten en studenten in staat stellen problemen gerelateerd aan racisme en discriminatie binnen de universiteit aan te pakken. 


My Future
Erasmus Universiteit
Dit project wil  het  thema diversiteit en inclusie  introduceren  in de  bachelor  fases van  alle Erasmus School of Law opleidingen.  Onder andere door tijdens het eerste  jaar  een cursus en  online opdrachten  aan te bieden afsluitend  met een  debat.  De opdrachten bevatten diverse  stellingen  over diversiteit  en  inclusie.  Hierdoor  wordt de  student  aangezet actief  na te  denken over  het onderwerp.  Het  eigen maken  van  juridische  vaardigheden  wordt hierin  geïncorporeerd.  Dit thema  wordt  tijdens het  tweede  jaar voortgezet  door  middel van  workshops. In  het minoraanbod tijdens het  derde  jaar moeten  worden minors  aangeboden  die zich  richten  op het  thema.  Dit fungeert  als verdieping  en zal  voortborduren  op de  kennis  die in de  voorgaande  jaren is  opgedaan.


Privilege Workshops
Universiteit Utrecht
Een platform met als doel issues t.a.v. exclusie binnen de Universiteit Utrecht aan te kaarten en daarnaast kwalitatief onderzoek te doen naar ‘de geleefde ervaring van diversiteit’. Studenten met verschillende achtergronden ‘(gender, seksualiteit, etniciteit, religie, beperking) wordt een stem gegeven en de hegemonische groep kritisch te laten reflecteren op de eigen positie binnen de universiteit’. Als onderdeel van het project worden maandelijkse privilege workshops georganiseerd om de dialoog te bevorderen over diversiteit aan de Universiteit van Utrecht.


 

Geef een reactie