Gehonoreerde S4S projecten – HO Instellingen


Wat is jouw verhaal?
De Nederlandse Filmacademie
Tijdens dit project wordt jongschrijftalent dat een toekomst in de film overweegt, maar de drempel wellicht wat hoog vindt, gekoppeld aan derde- of vierdejaars scenariostudenten van de Filmacademie, met als uitgangspunt dat zij allen één ding gemeen hebben: het vertellen van verhalen. In verschillende fases leert het deelnemende talent kennis te maken met het opdoen van schrijven van filmideeën, het ontwikkelen van deze ideeën, het schrijverschap, het samenwerken, het praten over verhalen en uiteindelijk het maken van een film. Er wordt gestreefd naar inclusiviteit op geografisch, sociaal-economisch, gender en cultureel gebied.Gelijke kansen voor iedereen? Een studentenplatform voor de niet-westerse student Hogeschool Saxion

De  kern  van dit project  is  het verbeteren van de doorstroom en voorbereiding vanuit het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs  (mbo) naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) voor studenten van niet-westerse afkomst. Middels een studentenplatform voor studenten met een niet-westerse achtergrond worden  interventies ontwikkeld die geïntegreerd worden in reeds  bestaande  activiteiten waar  leerlingen  met een niet-westerse achtergrond en studenten  in  het vo en  mbo  aan  deelnemen.  Tevens worden  interventies  ontwikkeld gericht  op ouderbetrokkenheid  en de bestaande  docent- en  studentcultuur in  het hoger onderwijs.


 

Naar een inclusiever hoger onderwijs met gelijke kansen
Universiteit Utrecht
Met deze aanvraag worden potentieel eerste generatie-studenten vanaf jonge leeftijd doorlopend betrokken bij de universiteit door middel van drie programma’s. Een buddy-programma waarbij rolmodelstudenten van de UU leerlingen van de middelbare school kennis laten maken met de universiteit, wetenschap en de oriëntatie op een mogelijke studie. Ten tweede worden bestaande programma’s voor het voortgezet onderwijs toegespitst op de doelgroep en zet een ontwerpteam van UU-studenten nieuwe activiteiten voor middelbare scholieren op. Ten derde wordt een mentoringsysteem opgezet voor de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs.


Pre-Study Programme
Universiteit Leiden
Het  onderhavige  Pre-Study  Programme  is er  op  gericht om toekomstige  eerste  generatie  studerenden, en leerlingen  met een  niet-westerse  achtergrond, voor  te bereiden  op  een passende  academische  studiekeuze en  -loopbaan.Het  programma  omvat zowel  (digitale)  gastlessen  op middelbare  scholen,  als individuele begeleiding  door  ervaren studenten, werkbijeenkomsten  op  de universiteit,  en  voorlichting  aan ouders. In  het kader  van  valorisatie en  professionalisering  worden ervaringen  beschikbaar  gesteld voor  de  lerarenopleiding  van het  ICLON.


SESI Community Center
Hogeschool van Amsterdam
Het project betreft een community  center  voor en  door  studenten  genaamd SESI  (Student  Engagement,  Social Impact).  Met SESI  worden inclusieve  leeromgevingen  ingericht welke recht  doen  aan de  diversiteit  van de  studentenpopulatie van Bachelor of Social Work  en  studiesucces  mogelijk  maakt voor  alle  studenten. SESI  wil een  fysieke  plek zijn  waar  een doelgerichte  online-  en offline  community  opgericht  kan worden.  Studenten maken op deze manier onderdeel  uit  van een  gezamenlijke  sociale beweging  en  zijn in staat positieve  verandering aan te brengen  binnen  hun opleiding.  SESI wil  bijdragen  aan een  gevoel  van saamhorigheid  tussen  studenten  en aan  inhoudelijke  verbreding  en verdieping  van  de opleiding.


Fontys Pre Academic Programme
Fontys Hogescholen
Door middel van een training voorafgaand aan het collegejaar wil het  pre-academic  programma  de  kans  op studiesucces  vergroten door in te spelen op de  uitdagingen bij  de overgang  van  het toeleverend  onderwijs  naar het  HBO. Het programma is ontwikkeld naar analogie van Pre Academic Programme aan de EUR en geinspireerd door de programma’s aan UCLA.  Naast het bieden van extra ondersteuning aan studenten bij  de  overgang  naar het  HBO,  investeert het programma ook in het meenemen van docenten  en studentcoaches   in  de ontwikkeling die studenten  tijdens  het programma  doorlopen.


Verhalen in een superdiverse wereld
Hogeschool Windesheim
Om  recht  te doen  aan  de verschillen  tussen  de studenten  en verbondenheid  op  de hogeschool  en  om de  overgang  van mbo  naar  hbo gemakkelijker  te  maken, richt Hogeschool Windesheim zich in hun aanvraag op  storytelling en het schrijven  van  levensverhalen. Het  project kent twee  perspectieven:  diversiteit  en verhalen  binnen de  hogeschool en  diversiteit  en verhalen  in  de overgang  van  mbo naar  hbo.


My Future
Erasmus Universiteit
MyFuture  is  een programma opgezet door studenten en voor studenten, dat inzet op het ontdekken wat studenten motiveert. Het programma draagt bij aan professionele ontwikkeling door een academische community te creëren waar oudere generaties kennis en ervaring delen met toekomstige generaties.


LeerWerkPlaats Mentoren op Zuid
Hogeschool Rotterdam
Via het bestaande programma Mentoren op Zuid worden studenten ingezet als mentor voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Bij  de  aangevraagde LeerWerkplaats  krijgen studenten  een  centrale  rol in  de  begeleiding  van de  mentoring.  Iedere mentorgroep  krijgt  naast een  hogeschooldocent  een studentmedewerker  die  als betaalde  kracht  de docent  ondersteunt. Daarnaast worden studentcoaches ingezet. Dit zijn  mentoren  die na  afronding  van het  reguliere  MoZ (Mentoren op Zuid) traject als  betaalde  kracht hun  mentoring  activiteiten  voortzetten.


 

Geef een reactie