Hoger onderwijsinstellingen

Alle bekostigde hogescholen en universiteiten in Nederland zijn in november 2017 uitgenodigd voor het indienen van projectvoorstellen in kader van de S4S campagne. De campagne zal tot en met 2021 lopen en wordt in opdracht van het Ministerie van OCW georganiseerd en uitgevoerd door ECHO.  Hoger onderwijsinstellingen worden uitgedaagd om een voorstel in te dienen dat bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het doel van deze campagne is om onderwijsinstellingen te ondersteunen om initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.


RICHTLIJNEN PROJECTAANVRAAG
De projectvoorstellen kunnen worden ingediend aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst dient als een richtlijn en inspiratie bij het opstellen van de presentatie van het ingediende projectvoorstel. De vragenlijst bestaat uit 21 vragen onderverdeeld in drie onderwerpen: doel, student en context. De beantwoording van de vragen geven een indicatie weer van de kennis, ervaring en inzicht in hoe het voorgestelde programma bijdraagt aan relevante vraagstukken voor uw studentenpopulatie. De vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van intentie, doelgerichtheid, inzet en impact op de korte en lange termijn.

Aan hand van de vragen nodigen wij u uit om een beeld te geven van de inbedding van uw programma in de brede context van binding van studenten en in hoeverre er rekening wordt gehouden met de continuïteit en duurzaamheid van het programma. Daarnaast vragen wij u een duidelijk inzicht te geven in de mate van haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het door u ingediende programma, zowel inhoudelijk als financieel.

De vragenlijst heeft onder andere als doel om per aanvraag een beeld te krijgen van de context van uw instelling, uw studentenpopulatie en uw ervaring met S4S programma’s. Tevens is het van belang om een inschatting te maken van hoe de voorgestelde activiteiten bij zullen dragen aan de intenties die ten grondslag liggen aan de inzet van het te ontwikkelen S4S programma. Wij vragen u om zo duidelijk en concreet mogelijk het project te beschrijven, aan te geven waarom u bepaalde keuzes maakt en hoe u de gestelde doelen wilt bereiken.

Een samenvatting van het projectvoorstel in het Engels, een ondersteuningsverklaring van het College van Bestuur of faculteitsbestuur en een gespecificeerde begroting voor de gehele projectduur (per jaar) moet tevens deel uitmaken van de aanvraag. Indien wenselijk kunt u  gebruik maken van dit format voor het opstellen van de begroting. De aanvraag mag maximaal 4000 woorden bevatten.

Klik hier voor de vragenlijst voor de onderwijsinstellingen.


BEGELEIDING
Bij de ontwikkeling van S4S programma’s worden de projectaanvragers op verschillende manieren ondersteund. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd gericht op het opdoen van kennis en inspiratie, het delen van ervaringen en het ontwikkelen van ideeën. Onder het kopje Agenda kunt u de ingeplande bijeenkomsten vinden. Daarnaast kunt u voor vragen, verzoeken, opmerkingen en ondersteuning mailen naar het contactpersoon voor onderwijsinstellingen via lisan@echo-net.nl.

Tevens is er, in het kader van ‘students for students denken’, een inspiratiebrigade opgericht waar projectaanvragers terecht kunnen voor het stellen van vragen en brainstormsessies. De inspiratiebrigade is een groep studenten en net-afgestudeerden die dienen als bron van inspiratie voor geïnteresseerden van S4S activiteiten. De inspiratiebrigade bestaat uit circa 10 studenten/net-afgestudeerden die als ‘critical friend’ meedenken, aansluiten bij bijeenkomsten en vragen beantwoorden via Facebook en LinkedIn. Zij houden geïnteresseerden tevens op de hoogte door middel van live-streams, blogs en vlogs gedurende het traject van de S4S campagne. Op deze manier slaan zij een brug tussen idee en praktijk en kunt u  gebruikmaken van de kennis en inzichten van andere studenten die ervaring hebben in dit soort projecten.


SELECTIEPROCEDURE
Het Ministerie van OCW stelt financiële middelen beschikbaar voor de S4S initiatieven op basis van een aantal richtlijnen. Er wordt in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit budget worden projecten geselecteerd voor in totaal 3,6 miljoen euro. In totaal worden circa 12 projecten van maximaal 100.000 euro per jaar per project toegekend voor een periode van maximaal 3 jaar. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen is 23 maart 2018! Indien een ingediend projectvoorstel niet in aanmerking komt voor financiële ondersteuning, kan het nog steeds deelnemen aan de activiteiten en diensten die ECHO in het kader van de campagne S4S aanbiedt aan instellingen.

Let op! Projecten die al een financiële bijdrage uit andere bronnen van de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de S4S middelen.

Bij de selectie van de projectvoorstellen wordt in acht genomen dat er een goede spreiding is van projecten:

  • binnen en buiten de Randstad;
  • aan hogescholen en universiteiten;
  • in relatie tot dimensies van diversiteit en inclusie;
  • gericht op verbetering van oriëntatie en voorbereiding op instroom in het hoger onderwijs;
  • gericht op kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van binding en het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs.

Deze selectieprocedure bestaat uit twee rondes:

1ste ronde: Voorselectie van de ingestuurde aanvragen door de selectiecommissie
De selectiecommissie zal een aantal projecten selecteren en uitnodigen om een presentatie voor te bereiden en hun project te pitchen voor de selectiecomissie.

2de ronde: Selectie op basis van de presentaties
Op basis van deze presentaties worden de uiteindelijke projecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen.


SELECTIECOMMISSIE
De projectvoorstellen die worden ingediend worden beoordeeld door een door de minister van OCW benoemde selectiecommissie bestaande uit de volgende commissieleden:

  • Halleh Ghorashi (voorzitter selectiecommissie), hoogleraar diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie aan de VU en het hoofd van de afdeling Sociologie;
  • Muhammed Al Tamimi, student Geneeskunde aan de VU en ECHO Award winnaar WO 2016;
  • Machteld de Jong, lector Diversiteits-vraagstukken in Organisaties bij Hogeschool Inholland;
  • Halil Karaaslan, docent loopbaan en burgerschap op het Lentiz LIFE college in Schiedam. Oprichter van Kennis Industrie.