Studenten

Studenten aan hoger onderwijsinstellingen in Nederland zijn uitgenodigd om mee te doen aan de S4S campagne. 11 december 2017 was de kick-off bijeenkomst van de S4S campagne. De campagne zal tot en met 2021 lopen en wordt in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door ECHO. Deze campagne houdt in dat studenten worden uitgedaagd om een voorstel in te dienen voor een eigen initiatief dat bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het doel van deze campagne is om studenten te ondersteunen om eigen initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.

CAMPAGNE S4S
Het ministerie van OCW heeft in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van S4S activiteiten. Van die 4 miljoen euro is 300.000 euro uitsluitend beschikbaar gesteld voor projecten bedacht door studenten, voor studenten. Dat houdt in dat het voor studenten mogelijk is om aanspraak te maken op financiële middelen om projecten te bedenken en deze dus ook écht te gaan realiseren! Indien je als student geïnteresseerd bent in het indienen van een projectvoorstel, is het belangrijk dat je deel uitmaakt van een bestaand netwerk of een community, zoals een studentenorganisatie, een stichting of een studievereniging. Het is niet mogelijk om als individuele student een projectaanvraag in te dienen.

In de campagne staan de volgende dingen centraal:

 • Het stimuleren van succesvolle nieuwe initiatieven om het aantal S4S initiatieven te vergroten;
 • Om zo bij te dragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt (‘sense of belonging’);
 • Het zichtbaar maken en delen van bestaande initiatieven en specifieke S4S programma’s uit binnen- en buitenland binnen het hoger onderwijs.

Klik hier voor het downloaden van de officiële uitnodiging voor alle studenten en studentenorganisaties aan hoger onderwijsinstellingen in Nederland.


BEGELEIDING
Bij de ontwikkeling van projecten wordt je als student-aanvrager op verschillende manieren ondersteund. ECHO biedt ondersteuning in de ontwikkeling van de aanvragen. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten waar je naartoe kunt gaan om kennis op te doen, ideeën verder te ontwikkelen en gezamenlijk te ontwikkelen. Onder het kopje Agenda kun je de ingeplande bijeenkomsten vinden. Daarnaast kun je voor vragen, verzoeken, opmerkingen en hulp ook altijd mailen naar het contactpersoon voor student-aanvragen via Josefien@echo-net.nl.

Ook is er, in het kader van ‘students for students denken’, een inspiratiebrigade opgericht waar jullie vragen aan kunnen stellen en mee kunnen brainstormen. De inspiratiebrigade is een groep studenten en net-afgestudeerden die dienen als bron van inspiratie voor geïnteresseerden van S4S activiteiten. De inspiratiebrigade bestaat uit circa 10 studenten/net-afgestudeerden die als ‘critical friend’ meedenken, aansluiten bij bijeenkomsten en vragen beantwoorden via Facebook en LinkedIn. Zij houden geïnteresseerden tevens op de hoogte door middel van live-streams, blogs en vlogs gedurende het traject van de S4S campagne. Op deze manier slaan zij een brug tussen idee en praktijk en kunnen jullie gebruikmaken van de kennis en inzichten van andere studenten die ervaring hebben in dit soort projecten.


SCHRIJVEN VAN EEN PROJECTAANVRAAG
De projectvoorstellen van studenten kunnen worden ingediend aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst dient als richtlijn en inspiratie bij het opstellen van de presentatie van het ingediende projectvoorstel. Klik hier voor de vragenlijst voor de studenten. Studenten zijn niet verplicht om van deze vragenlijst gebruik te maken, en mogen ook een aanvraag in een creatieve vorm presenteren. Belangrijk is wel dat de aanvraag wel de volgende onderbouwingen moet bevatten die in de vragenlijst zijn opgenomen.

De vragenlijst heeft onder andere als doel om per aanvraag een beeld te krijgen van de context. Hierin spelen de studentenpopulatie, de diversiteit in de groep van aanvragers en urgente vraagstukken waar deze aanvraag op wil inzoomen een belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk om uit te leggen wat het project zal inhouden en hoe het bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs/sense of belonging/gelijke kansen. Als laatste willen we weten hoe je/jullie dat willen realiseren, wie daarvoor nodig zijn, welke planning en kosten daarbij horen – en ook hoe dit project later kan worden ingebed als de S4S campagne is afgelopen. Het idee van deze campagne is om duurzame ideeën te ontwikkelen, die ook door kunnen lopen als jullie als studenten al zijn afgestudeerd.

Kortom:

 • De aanvraag moet bevatten: de onderbouwingen zoals de vragenlijst worden weergegeven, het format voor een gespecificeerde begroting (per jaar)* en een korte Engelse samenvatting van het project. Het format voor de vragenlijst is niet verplicht om te hanteren, maar kan als richtlijn dienen voor het opstellen van een projectaanvraag;
 • Studenten dienen in de aanvraag aan te geven hoe de voorgestelde activiteiten bij zullen dragen aan de intenties die ten grondslag liggen aan de inzet van het te ontwikkelen S4S programma;
 • Studenten worden uitgenodigd om een beeld te geven van in hoeverre het project bij zal dragen aan S4S doelstellingen;
 • Het is belangrijk om aan te geven in hoeverre er rekening wordt gehouden met de continuïteit en duurzaamheid van het project;
 • Daarnaast wordt er gevraagd om een duidelijk beeld te geven van de mate van haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het ingediende programma, zowel inhoudelijk als financieel.

* Indien wenselijk kun je gebruikmaken van dit format voor het opstellen van de begroting.


SELECTIEPROCEDURE
Zoals aangegeven stelt het Ministerie van OCW in totaal 300.000 euro beschikbaar voor projectaanvragen van studenten. Het aantal projecten dat zal worden geselecteerd is afhankelijk van de soorten projecten en de grootte van de S4S programma’s die worden ingediend. Studenten mogen projectaanvragen indienen voor een maximaal bedrag van 50.000 euro. De geselecteerde projecten worden toegekend voor een periode van maximaal 2 jaar. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen is 23 maart 2018!

Let op: projecten die al een financiële bijdrage uit andere bronnen van de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de S4S middelen.

Bij de selectie van de projectvoorstellen wordt in acht genomen dat er een goede spreiding is van projecten:

 • binnen en buiten de Randstad;
 • aan hogescholen en universiteiten;
 • in relatie tot dimensies van diversiteit en inclusie;
 • gericht op verbetering van oriëntatie en voorbereiding op instroom in het hoger onderwijs;
 • gericht op kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van binding en het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs.

Deze selectieprocedure bestaat uit twee rondes:

1ste ronde: Voorselectie van de ingestuurde aanvragen door de selectiecommissie
De selectiecommissie zal een aantal studenten en/of studentenorganisaties vragen om een presentatie voor te bereiden en hun project te pitchen voor de selectiecomissie.

2de ronde: Selectie op basis van de presentaties
Op basis van deze presentaties worden de uiteindelijke projecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen.


SELECTIECOMMISSIE
De projectvoorstellen die worden ingediend worden beoordeeld en geselecteerd door een door de minister van OCW benoemde selectiecommissie bestaande uit de volgende commissieleden.

 • Halleh Ghorashi (voorzitter selectiecommissie),hoogleraar diversiteit en integratie bij de afdeling Sociologie aan de VU en het hoofd van de afdeling Sociologie;
 • Muhammed Al Tamimi, student Geneeskunde aan de VU en ECHO Award winnaar WO 2016;
 • Machteld de Jong, lector Diversiteits-vraagstukken in Organisaties bij Hogeschool Inholland;
 • Halil Karaaslan, docent loopbaan en burgerschap op het Lentiz LIFE college in Schiedam. Oprichter van Kennis Industrie.